Do druhého kola volby se z těchto tří kandidátů probojoval Vladimír Jehlička a Martin Bílek. Posléze zvítězil současný děkan až ve třetím kole. V čele fakulty stojí Vladimír Jehlička už od roku 2005 a jeho funkční období mu končí letos v červnu.
 
Díky vítězství ve volbě však zůstane děkanem po další čtyři roky. Do funkce ho následně jmenuje rektor hradecké univerzity.
 
 
 

ODPOVÍDÁ MARTIN BÍLEK

 
 • Co Vás vedlo ke kandidatuře na post děkana Pedagogické fakulty?
 • Na fakultě působím již pětadvacátý rok a myslím, že bych mohl své zkušenosti dobře zúročit vdobě, která není pedagogickým fakultám příliš nakloněna. Kandidoval jsem na děkana fakulty již vminulých volbách vroce 2005, má nabídka budování prosperující pedagogické fakulty však přijata tehdejšími voliteli – členy Akademického senátu nebyla.

 • Jakým směrem byste chtěl fakultu vést a co by bylo hlavním cílem rozvoje fakulty?
 • Ve svém volebním programu nabízím budování opravdové pedagogické fakulty na rozdíl od současného vedení, které se zaměřuje především na rozvoj nepedagogicky zaměřených oborů. Mým cílem je prvořadá podpora pedagogického a oborově-didaktického výzkumu stím, aby se jeho výsledky plně odrážely ve studijních programech (učitelských i sučitelstvím úzce souvisejících). Zbývající kapacitu pak věnovat i rozvoji dalších oborů. Vtomto názoru vycházím ze svých bohatých zkušeností, získaných na fakultách podobného zaměření vzahraničí. Vposlední době mám mnoho takových zkušeností zevropských akademických pracovišť zejména vNěmecku, vPolsku, vPobaltí či ve Slovinsku, kde pravidelně přednáším a účastním se dalších odborných aktivit.

 • Jaké změny byste učinil neprodleně?
 • Neprodleně bych pracoval na zlepšení podmínek pro studium studentů a pro tvůrčí (vědeckou a uměleckou) a pedagogickou práci akademických pracovníků. Tady myslím zejména na zjednodušení organizace studia, na zrušení poplatků pro studenty, kteří řádně studují, na zvýšení míry zodpovědnosti za svou práci u akademických pracovníků apod. Ktomu by měla přispět zejména opatření, která povedou kodstranění současného stavu, kdy se stáváme „otroky informačního systému fakulty“, kdy pracovník splnou vědeckou kvalifikací má nad sebou stále hrozbu pracovní smlouvy na dobu určitou apod.

 • Co považujete za největší slabinu fakulty?
 • Vsoučasnosti asi její příliš široké zaměření, které současné vedení tlakem na rozvoj neučitelských oborů ještě umocňuje. Taková „širokospektrální“ pedagogická fakulta nemá vsoučasnosti naději na velký úspěch. Je třeba, jak jsem již uvedl, její činnost koncentrovat na pedagogickou orientaci a ostatním směrům dát šanci na stávajících nebo nově budovaných fakultách Univerzity Hradec Králové, o což se snažím jako její současný prorektor pro rozvoj a strategii.

 • Co naopak považujete za raritu či unikátnost na Pedagogické fakultě?
 • Fakulta má výrazný potenciál pro již zmiňovaný pedagogický výzkum a je škoda, že ho vposlední době příliš nevyužila. Ještě nedávno měla dle mého soudu i velmi dobrý zvuk vpřípravě učitelů i vpřípravě odborníků v dalších pedagogicky a sociálně orientovaných oborech. Samozřejmou unikátností je i město Hradec Králové se svou urbanistickou a environmentální výjimečností.

   

   

   

  ODPOVÍDÁ VLADIMÍR JEHLIČKA

  1. Co Vás vedlo ke kandidatuře na post děkana Pedagogické fakulty?

  Především je to podpora kolegů v mojí dosavadní práci ve funkci děkana fakulty, a to jak ze strany zaměstnanců, tak i studentů. Současně si uvědomuji, že některé věci jsme ve vedení fakulty úspěšně zvládli, ale řadu dalších úkolů máme rozpracovanou a je třeba tyto úkoly řádně dokončit.

  2. Jakým směrem byste chtěl fakultu vést a co by bylo hlavním cílem rozvoje fakulty?

  Základní směry vedení fakulty jsem uvedl ve svém volebním programu, kde je cíl definován jako rozvoj stabilní fakulty seširokou nabídkou žádaných studijních aktivit, srozvinutou vědeckou a výzkumnou činností, skvalitní spoluprací především oborově příbuzných kateder, svazbou nadalší fakulty uvnitř i vně UHK, sdobrým jménem na národní i mezinárodní úrovni.

  Stručně řečeno jedná se o neustálý důraz na kvalitu všech činností realizovaných na fakultě. Byl bych rád, kdyby se nám podařilo akreditovat další doktorský studijní program a budeme se snažit o získání habilitačních práv a práv profesorských jmenovacích řízení.

  3. Jaké změny byste učinil neprodleně?

  Nejsem politik, abych vpředvolební kampani sliboval okamžité provedení převratných změn. Jsem zastáncem soustavné poctivé práce, která bude fakultu neustále posouvat dopředu. Vnejbližších dnech je třeba se soustředit především na zajištění stabilizace fakulty při přechodu na nový model výuky budoucích učitelů.

  4. Co považujete za největší slabinu fakulty?

  Rozdělení souvislého pětiletého magisterského učitelského studia na tříleté bakalářské a následné dvouleté magisterské studium, ke kterému jsme byli nuceni přistoupit pod dlouhodobým tlakem paní rektorky Mikulecké, Akreditační komise vlády ČR a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

  Absolventi bakalářského studia mohou nalézt uplatnění ve vzdělávacích zařízeních výhradně mimoškolních. Nemohou zastávat pozice kvalifikovaných učitelů. Obávám se ale, že takových pracovních příležitostí nebude nadbytek. Většina absolventů bude pokračovat ve studiu vnavazujícím magisterském stupni učitelského vzdělávání. Ztohoto pohledu nechápu, proč jsme byli donuceni násilně rozdělit dobře fungující souvislé pětileté studium.

  5. Co naopak považujete za raritu či unikátnost na Pedagogické fakultě?

  Naše fakulta nabízí uchazečům o studium volbu naprosto libovolné kombinace studijních oborů daného učitelského studijního programu. Kromě standardní kombinace dvou oborů si studenti mohou přibrat studium dalšího třetího oboru. Tím získávají vyšší uplatnitelnost na trhu práce. Absolventi nejenom naší fakulty si u nás mohou rozšířit svoje vzdělávání o třetí studijní obor vrámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

  Spektrum vzdělávacích aktivit Pedagogické fakulty je neustále rozšiřováno o nové neučitelské studijní programy a obory, jež jsou sučitelskými vzájemně prostupny. Setkávání a diskuse studentů srůzným studijním zaměřením výrazně přispívá kjejich vzájemnému obohacování o znalosti a zkušenosti, ke kterým by se jiným způsobem těžko dostávali.

  Všichni studenti naší fakulty mají možnost získat mezinárodně uznávaný ECDL certifikát, který bývá označován jako evropský řidičský průkaz na počítač. Mohou tak konkrétně deklarovat svoje schopnosti efektivně využívat současné informační a komunikační technologie, bez kterých si už dnešní život nedokážeme představit.

  Obdobným způsobem mohou studenti absolvovat řadu úzce specializovaných státních závěrečných zkoušek, které opět zlepší jejich uplatnitelnost na trhu práce.