V pondělí převzal insignie 'staronový' děkan Filozofické fakulty UHK Petr Grulich. Foto ze slavnostního aktu si prohlédněte zde.

Kandidátem na děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové je proděkan pro vědu a výzkum a přednosta Ústavu lékařské biologie a genetiky Miroslav Červinka. V tajném hlasování ho v pondělí odpoledne ve druhém kole voleb vybral ze tří uchazečů nadpoloviční většinou hlasů akademický senát školy.

„Návrh nyní zašleme rektoru Univerzity Karlovy, který by měl profesora Červinku jmenovat děkanem. V historii školy se téměř nestalo, že by nerespektoval názor akademického senátu,“ uvedl současný děkan lékařské fakulty Vladimír Palička.

Nový děkan by se měl v případě jmenování funkce ujmout letos 1. září. Školu povede do roku 2014.

„Co říkám volbě? Výborně! Všichni tři kandidáti jsou mými zástupci, což svědčí o tom, že akademický senát je spokojený s dosavadním vedením. To je záruka, že rozvoj fakulty bude pokračovat dál,“ uvedl Vladimír Palička.

O funkci děkana se ucházeli také proděkani Vladimír Geršl a Jaroslav Malý.

.

MIROSLAV ČERVINKA: Osobní pohled na budoucí směřování a cíle Lékařské fakulty v Hradci Králové

Uvědomuji si, že v současné době je velmi obtížné přemýšlet o koncepci naší lékařské fakulty s výhledem na čtyři roky. Možná bude pro nás důležitější správně reagovat na nečekaná rozhodnutí ministerstva školství nebo vlády. Možná bude celé příští období spíše improvizací než naplňováním koncepce. Přes uvedené skutečnosti mám jasnou představu, čeho bych chtěl dosáhnout a jakým způsobem. Mé představy zahrnují všechny základní oblasti činnosti fakulty.

Za nejdůležitější považuji tato témata:

aktualizace kurikula,
reakce na měnící se ekonomickou situaci,
evaluace činnosti fakulty (kvality studia, vědecké výkonnosti a logistického zabezpečení).

Aktualizace kurikula

Naším cílem je standardně fungující fakulta moderního evropského typu (tzv. research university). To mimo jiné znamená zajišťovat výuku ve všech stupních vysokoškolského studia – bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy. Nejprve je třeba důkladně zvážit a formulovat výukové cíle fakulty. Následně je nutné pečlivě stanovit náplň jednotlivých oborů a z té odvodit rozsah výuky. Věřím, že nové vedení fakulty bude mít dostatečnou podporu akademické obce, aby se tohoto náročného úkolu mohlo úspěšně zhostit. Jsem přesvědčen, že nezbytnou podmínkou dosažení tohoto cíle je mnohem intenzivnější vertikální a horizontální propojení výuky a nikdy nekončící konstruktivní dialog mezi teoretickými a klinickými pracovníky. Fakulta se v tomto případě nemůže zříci koordinující role. Musí být zárukou, že budou pokryty všechny obory a budou pracovat v harmonii. Je to velké téma, bude vyžadovat hodně času, úsilí i zaujetí co největšího počtu členů akademické obce.

Ekonomika fakulty
Financování fakulty je a bude i nadále jedním z největších problémů. Je nezbytně nutné koncepčně reagovat na měnící se pravidla financování. Zejména na nový způsob institucionálního financování na základě vědeckého výkonu fakulty. Nutností je i hledání nových zdrojů financování nad rámec mandatorně přidělených prostředků. Znamená to především motivovat naše pracovníky k získávání finančních prostředků z grantů a rozšířit spolupráci s firmami v rámci tzv. aplikovaného výzkumu.
Další možností je hledání úspor na všech úrovních. Nezbytnou výchozí podmínkou je však přesná a transparentní analýza finanční náročnosti jednotlivých aktivit fakulty. Primárně nelze reservy hledat ve snižování platů zaměstnanců. Akademický senát musí mít spoluzodpovědnost v tom smyslu, že schválí pravidla i finanční částku určenou k motivaci pracovníků a pracovišť.

Evaluace činností a pracovišť fakulty

V každém složitém systému je nutná zpětná vazba, na fakultě jsou jedním z důležitých prvků této zpětné vazby názory akademické obce. Počítačové a sociální sítě umožňují technickou realizaci tohoto úkolu. Mnohem důležitější, ale i složitější, bude navodit takovou atmosféru, aby zaměstnanci i studenti byli ochotni se na této zpětné vazbě podílet a aby měli jistotu, že jejich názory budou hrát významnou roli při rozhodování.
Při prosazování vytčených záměrů bych rád navázal na současné pozitivní výsledky. Chci se spolehnout na spolupráci s AS LF i celé akademické obce a při prosazování změn vždy budu preferovat přístup motivační před represivním.
Všemi způsoby chci posilovat kontakty a spolupráci zejména mezi teoretickými a klinickými pracovišti, a to ve všech oblastech výuky i výzkumu. A na předním místě spolupráci vedení fakulty a vedení fakultní nemocnice.

Věřím, že předložená vize zahájí diskusi k těmto tématům a velmi rád na první dotazy odpovím již na zasedání AS LF v pondělí 26. 4. 2010.

Miroslav Červinka


/celý dokument si stáhněte zde - v PDF/

.

VLADIMÍR GERŠL: hlavní témata, na která bych se zaměřil v případě zvolení

1. Investiční rozvoj:
- Realizace 1. etapy výstavby Výukového a výzkumného centra UK v HK (MEPHARED)
v případě přijetí projektu.
- Usilovat (v souladu s Investičním programem UK pro 2011-2015) o pokračování další etapy
výstavby Výukového a výzkumného centra LF a FaF.
- Nové podání významně modifikovaného projektu CeBioMed (v závislosti na podmínkách nové
výzvy, pokud bude vyhlášena).
- Zlepšovat podmínky pro výuku a výzkum ve stávajících objektech LF.

2. Curriculum studia:

- Rozvoj studijních programů - hlavní důraz na doktorské a magisterské studium, v bakalářském
studiu zejména kombinované formy.
- Pokračování v aktualizaci a reformě studijního programu všeobecného lékařství na základě
analýzy a v provedené reformě zubního lékařství; individualizace výuky; podpora
mezioborových integračních prvků.
- Modernizace výuky předmětů a rozšíření spektra volitelných předmětů s ohledem na nové
aspekty a trendy oborů; rozšíření studijních podkladů na www stránkách a e-learningového
zázemí ve vhodných oblastech. Kvalita výuky je prioritou.

3. Rozvoj fakulty, zejména s ohledem na:

- Ekonomiku fakulty:
Významný vliv bude mít mj.:
- obtížná predikovatelnost dotace ze státního rozpočtu
- spoluúčast na výstavbě MEPHARED
- končící výzkumný záměr
Možnosti dalších zdrojů finančních prostředků:
… granty a spolupráce s komerční sférou
… uvážlivá rozvaha o celkovém počtu studentů
… usilovat o získání projektu výzkumného centra (pokud bude nové kolo pro
období 2012-2016)
… potřeba hledat úspory na podkladě detailní analýzy nákladů

I přes zmíněné faktory považuji za nutné:
· usilovat o zlepšení platových podmínek zaměstnanců (s přihlédnutím
k jejich kvalifikačnímu růstu a výsledkům)
· finančně motivovat týmy, které přinášejí svým výkonem významný
přínos v dotaci na podporu vědy
- Personální zázemí, akcentování kvalifikačního růstu (vědecké a pedagogické hodnosti).
- Vědecký a publikační rozvoj, mezinárodní kontakty ve výuce i vědě.
- Podporu interdisciplinárních výzkumných aktivit.
- Další prohlubování spolupráce s Fakultní nemocnicí HK.
- Úsilí o zřízení míst vědeckých pracovníků (s časově omezeným trváním pracovního poměru)
zejména pro absolventy DSP s vysokou vědeckou a publikační aktivitou.
- Zajištění vysoce profesionálního zázemí děkanátu a dalších obslužných pracovišť - vycházet
maximálně vstříc potřebám akademické obce.

4. Vnímat názory a aktivity studentů:

- Uplatňovat relevantní výsledky hodnocení výuky studenty a další zpětnovazební mechanismy.
- Reagovat na náměty studentů.
- Podporovat studentské aktivity v souladu s hlavními cíli školy.
- Rozvíjet aktivity usnadňující studentům jejich přechod do zaměstnání.
- Zlepšovat podmínky pro rozšíření SVOČ.
- Usilovat o širší zapojení našich absolventů na LF a ve FN.

5. Některé z dalších oblastí, na které je třeba se zaměřit:

- Sociální zabezpečení zaměstnanců a studentů.
- Zkvalitnění vnitřního řízení LF, spolupráce s vedoucími pracovišť a předsedy Oborových rad.
- Prohloubení spolupráce s AS LF.
- Mobilita studentů a zaměstnanců.
- Zapojení do dalších Operačních programů EU, Rozvojových programů MŠMT.
- Další vývoj časopisu ACTA MEDICA (Hradec Králové).
- Inovace webové stránky fakulty s důrazem na funkční stránku i na vnější prezentaci LF.
- Aktivní komunikační strategie LF zejména v oblasti prezentace jejího tvůrčího výkonu.
- Spolupráce s orgány města, kraje a VŠ v regionu.

Děkuji všem, kteří mne podpořili v prvním kole, a doufám, že tento program zaujme členy
Akademického senátu i další členy Akademické obce fakulty

Vladimír Geršl

/podrobná koncepce a životopis ke stažení zde/


JAROSLAV MALÝ: Hlavní úkoly, které jsou, podle mého cítění, před LF, a ke kterým bych svou činností mohl přispět:

Úkol:Vzájemná součinnost senátu LF a děkanátu LF jako životně důležitá nutnost pro udržení rozvoje LF
Řešení: Vytvoření týmu schopného a přesvědčeného o potřebě těsné spolupráce se společným programem a společnými cíli. Kultivace vztahů a těsná osobní spolupráce s členy i vedením senátu.

Úkol: Těsná spolupráce s odbornými a vědeckými kapacitami s FN Hradec Králové ve všech hlavních oblastech: finance, personál, věda, výzkum , provoz
Řešení: Nutnost vytřídění priorit ve vědě, výzkumu, ale i v odborných činnostech FN a LF.

Úkol: Dokončení 1. etapy projektu MEPHARED a zajištění pokračování projektu. Zamezení hrozby snížení institucionální podpory vědy a výzkumu
Řešení: Vytvoření podmínek pro institucionální podporu, nárůst PGS studentů, studijní plány, studijní volno, dokončení projektu CEBIOMED.

Úkol: Aktivní finanční politika LF, navýšení financí a citlivá alokace prostředků
Řešení: institucionální finance na výzkum, spolupráce s FN, například studie I fáze, kongresové centrum, centrum postgraduálního studia.

Úkol: Zvýšení vlivu studentů na některé oblasti výuky, především v klinických předmětech
Řešení: Zvýšení samostatnosti, ale i odpovědnosti studentů za studijní program a jeho strukturu.(například: nabídka speciálních seminářů, cvičení, volný výběr asistentů v klinických předmětech)

Jsem rád pokud jste materiál dočetli až sem. Bude mi potěšením odpovědět v diskusi na vše co jsem v heslech naznačil.


Jaroslav Malý, profesor z Lékařské fakulty UHK

/celý dokument si stáhněte zde/