Zdálo by se, že nově vysvěcených ubývá, že je nedostatek kněží. To je ale způsobeno především vývojem demografické situace v posledních více než sto letech, kdy se v rodinách, a to i katolických, rodí méně dětí.

„Je třeba si také uvědomit, že teprve v současné době dochází k revizi uspořádání farností, které kdysi nastolila císařovna Marie Terezie a které platilo až do dnešních dnů. Nyní se farnosti přetransformovávají a všechny potřebné jsou knězi obsazeny," uvedl Pavel Jakub Sršeň, tiskový mluvčí Biskupství královéhradeckého.

Jáhenské svěcení pěti bohoslovců, kteří úspěšně zakončili svoji šestiletou formaci ke kněžské službě, se uskutečnilo v katedrále svatého Ducha v Hradci Králové při slavnostní bohoslužbě. Vzkládáním rukou a modlitbou královéhradeckého sídelního biskupa Jana Vokála ho přijali kandidáti Jan Lukeš, Petr Soukal, Vojtěch Novotný, Jan Pitřinec a Ondřej Špinler.

Jáhen či diákon je v křesťanských církvích označení pro pověřeného člověka, který vykonává službu charitativního a administrativního charakteru, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá posvátné texty, vyučuje náboženství a podobně. Pro svůj úřad musí být vysvěcen. V katolické, pravoslavné a anglikánské církvi je jáhenství prvním stupněm svátosti kněžství, v mnohých jiných tuto funkci zastávají laikové.

Součástí obřadu svěcení je tzv. prostrace, při které leží kandidáti na zemi, tváří k zemi. Gesto prostrace nacházíme na několika místech Písma, kde vyjadřuje klanění, kajícnost, hlubokou prosbu, ale také naprostou odevzdanost. Především tento význam má pro svěcence nyní. Když padne tváří k zemi před oltář, fyzickým gestem se zříká sám sebe a prosí, aby jej moc Boží zastínila a naplnila. Kdysi při litaniích při svěcení leželi tváří k zemi nejen kandidáti, ale i biskup na znamení jednoty.