Mám u sebe počítač svého dlužníka. Mohu ho prodat a uhradit si tak svoji pohledávku za dlužníkem? L. P. Svitavy

Pokud u sebe máte věc, která patří vašemu dlužníkovi, a zároveň je vaše pohledávka za dlužníkem již splatná, pak podle občanského zákoníku můžete takovou věc tzv. zadržet, tedy uplatnit zadržovací právo. V případě zahájení insolvenčního řízení proti dlužníkovi lze zadržet věc i pro dosud nesplatnou pohledávku. O takovém zadržení by měl být dlužník (zde i majitel věci) vyrozuměn, samozřejmě nejlépe (někdy povinně) písemnou formou. Nesmí se ale jednat o případ, kdy máte věc u sebe proto, že jste se jí zmocnil lstí a nebo svémocně a nebo ji u sebe máte neprávem. Zadržení věci ještě neznamená, že věc můžete bez dalšího prodat a peníze použít na úhradu své pohledávky.

Znamená to jen tolik, že při výkonu soudního rozhodnutí (exekuci) máte přednostní uspokojení z výtěžku prodeje zadržované věci před jiným věřiteli. Tím, že věc zadržíte, motivujete dlužníka, aby dluh uhradil, protože jinak mu věc nevrátíte. Zadržovací právo tak zaniká se zánikem zajištěné pohledávky (typicky zaplacením), zánikem zadržené věci, anebo vydáním zadržené věci dlužníkovi. Lze zřejmě i uvažovat o prodeji počítače v tzv. veřejné dražbě nedobrovolné, ale náklady by byly zřejmě neúměrné výtěžku.

Milan Břeň, advokát Svitavy