Ten však jedním dechem dodal, že tento záměr je ohrožen. „Ministerstvo dopravy totiž Ředitelství silnic a dálnic v Hradci Králové zakázalo jednat ve věci vydání stavebního povolení na tuto stavbu, takže o stavební povolení nebudeme moci žádat,“ uvedl starosta. Není žádným tajemstvím, že ministerstvo dopravy obchvat obchvatu nepreferuje a považuje ho za krajní řešení. Nyní probíhají jednání mezi právními zástupci ministerstva a majiteli provozovny sběrných surovin, která stojí v trase nedokončeného obchvatu. Předpokládá se, že rokování by mohla skončit v závěru tohoto roku. V kladný výsledek jednání věřil na jednání zastupitelů málokdo kromě občana města Petra Fejfara. Bývalý starosta se nechal slyšet, že pokud se postaví provizorní objížďka, není možné postavit novou sběrnu, jak si to přejí současní majitelé té nynější. „Je jasné, že obchvat obchvatu je provizorní řešení, ale důležité je dostavět obchvat jakýmikoliv prostředky a co nejrychleji. Zájem všech zúčastněných musí být jednotný,“ tvrdí Fejfar. Sám se prý informoval u majitelů sběrny, kam směřují jejich jednání s ministerstvem dopravy. „Bylo mi řečeno, že spějí v jednání s ministerstvem ke zdárnému konci,“ prohlásil Fejfar. Pokud by se dohodli, ministertvo by jim postavilo sběrnu novou a město je ochotno na to uvolnit svůj pozemek.

Skeptický v této věci je Jiří Vít, místopředseda občanského sdružení Za obchvat České Skalice. „Rád bych zjistil, kdo stojí za těmi zdržovacími manévry. Je tady rozdělaná stavba za bezmála 800 milionů korun, která chátra. Proběhla už řada jednání i čilá korespondence a stále se nic neděje,“ postěžoval si Vít. V této souvislosti starosta Hubka seznámil zastupitelé i přítomnou veřejnost s otevřeným dopisem, který vedení města zaslalo na Ministerstvo dopravy ČR, Krajský úřad v Hradci Králové, MěÚ v Náchodě, Ředitelství silnic a dálnic a majitelům sběrny.

„S politováním konstatujeme, že kompetentní účastníci nedělají vše pro to, aby byla překonána nepříznivá situace. Není přihlíženo k dříve podaným dopisům, není dostatečně akceptován názor občanského sdružení Za obchvat. Konstatujeme, že díky neplnění určitých termínů i díky nevstřícnosti stávajících majitelů předmětného pozemku, město přišlo o přislíbenou dotaci na výstavbu kanalizace, vznikají škody na městském i soukromém majetku,“ píše se v otevřeném dopise. Jeho pisatelé žádají, aby všichni účastníci této kauzy urychleně hledali řešení. „Jednoznačně požadujeme, aby byl stanoven termín vymístění dopravy – navrhujeme 30. 6. 2009. Pokud bude přijato řešení v původní trase, bude město připraveno dát k dispozici dříve uváděný potřebný pozemek. V opačném případě soustředíme úsilí na řešení situace prostřednictvím výstavby obchvatu obchvatu,“ upozorňují pisatelé dopisu. Stanovisko právních zástupců majitelů sběrny se nám nepodařilo získat, protože s Náchodským deníkem nekomunikují.

Nevyřešená kauza, která zatím nebere konce, má za následek zahlcení centra města nadměrnou dopravou. Zajímavostí je zcela nepochybně skutečnost, že Krajská hygienická stanice vydala rozhodnutí, že není povolena doprava v nynějším rozsahu přes město. Přesto přes něj každý den projede několik tisícovek automobilů včetně kamionů. Obyvatelé města, zejména ti, kteří žijí podél páteřní komunikace, jsou vývojem situace kolem obchvatu pobouřeni. Na zastupitelstvu opět zaznělo, že by se mělo přistoupit k blokádě dopravy. „Nevylučujeme ani tuto možnost,“ připustil člen sdružení Za obchvat Jiří Zvára. Opatrnější přístup k této variantě má místopředseda sdružení Vít. „Není to jednoduché. Když budeme blokovat dopravu, vezmeme si za rukojmí řidiče, kteří za nic nemohou. Kromě toho musí být zajištěn průjezd zdravotnické záchranné služby. Kdyby kvůli blokádě nepřijala za pacientem včas a něco se mu stalo, budeme za to zodpovědni my,“ vysvětlil Vít.

Kauza nedostavěný obchvat města dostala ještě další dimenzi, která vyústila v to, že Radim Doleček, vedoucí stavebního úřadu v České Skalici dal výpověď z pracovního poměru. Pomyslným vrcholkem ledovce vedoucím k tomuto rozhodnutí je, že majitelé sběrných surovin podali na Dolečka přes jeho nadřízený orgán, kterým je krajský úřad, žalobu pro podjatost. Doleček totiž z podnětu Ředitelství silnic a dálnic začal prošetřovat, zda v areálu sběrných surovin nebyla postavena černá stavba. Této věci se věnoval tři měsíce, rozhodl o odstranění této stavby a případ postoupil k prověřění krajskému úřadu. Majitelé sběrny se však proti rozhodnutí odvolali. Krajští úředníci ani po třech měsících nedošli k žádnému rozhodnutí a naopak požádali o prodloužení šetření až do 10. října letošního roku. Šest dní předtím ale majitelé sběrny podali žalobu pro podjatost a šetření o černé stavbě bylo přerušeno. „Domnívám se, že podjatý nejsem. Mám důkazy, které jsou ve spisovém materiálu, že v areálu sběrny černá stavba stojí. Vůbec bych se tím nezabýval, pokud by tomu tak nebylo,“ dodal Radim Doleček.