Anonym, jehož identitu Deník zná, v něm dva krajské politiky a majitele Česko – německé horské nemocnice podezírá z trestných činů:

vydírání, šíření poplašné zprávy, uvedení v omyl, podvodu, střetu zájmů, zneužívání pravomoci veřejného činitele, nepřímého úplatkářství, podplácení, podvodně vedeného účetnictví, nadržování a pomluvy.Úplné znění podání

PODÁNÍ PROTI

VLADIMÍRU DRYMLOVI ( ředitel soukromé Česko – německé horské nemocnice, s.r.o. a 1. vicehejtman Královehradeckého kraje )
a
ALEXANDRU SEIDLOVI ( majitel soukromé Česko – německé horské nemocnice s.r.o. )
a
ROSTISLAVU VŠETEČKOVI ( bývalý 1. vicehejtman Královehradeckého kraje )

PRO PODEZŘENÍ z NAPLNĚNÍ SKUTKOVÉ PODSTATY NÍŽE UVEDENÝCH TRESTNÝCH ČINŮ

Celé podání je založeno na základě dále uvedených skutečností a důkazů. Tyto byly získány na justice.cz, v médiích, prohlášeních výše jmenovaných - Dryml, Seidl a dále vlastní důkazní činností.

Ad 1 )
Dle níže uvedeného se Dryml a Seidl dopustili Vydírání ( § 235 Tr. zák. ) a Šíření poplašné zprávy ( § 199 Tr. zák. )

Dryml a Seidl se dopustili vydírání , když chtějí po KÚ Královehradeckého kraje ( dále KÚ KHK ), aby soukromou Česko - německou horskou nemocnici, s.r.o. ve Vrchlabí ( dále nemocnice ) odkoupil. Seidl a Dryml hrozí jinak ve veřejných sdělovacích prostředcích zavřením nemocnice a dále hrozí, že při nekoupi nemocnice ze strany KHK bude ohrožena a zničena zdravotní péče ve spádové oblasti na Vrchlabsku. V tomto vidím i Šíření poplašné zprávy.

Majitel nemocnice argumentuje / vydírá tím, že by tak tento – KÚ KHK, dle něho zhoršil dostupnost péče o pacienty / obyvatele spádového území, které do působnosti soukromé nemocnice spadá, pokud by KÚ KHK nemocnici od něj / majitele neodkoupil. Nedostupnost, kterou Dryml a Seidl straší, by tak měl způsobit dle nich KÚ KHK. Šíří tak poplašnou zprávu především mezi Vrchlabským obyvatelstvem.

Jedná se o zcela jasné vydírání politického charakteru s cílem získat předem jím / majitelem a Drymlem stanovenou finanční částku za soukromou nemocnici, kterou by dle dané osoby / majitele soukromé nemocnice, musela instituce ( zde KÚ KHK ) zaplatit.. Cenu přitom diktují Dryml se Seidlem.. A říkají, že pokud jeho „ nabídku „ nepřijmou, tak budou vinni ( myšleno KÚ KHK ) za zhoršení dostupnosti zdravotní péče, protože Seidl nemocnici zavře.
Neberu právo majiteli nakládat svobodně s jeho majetkem, ale jak jsem uvedl výše, vyjadřuji podezření, že zde došlo k naplnění skutkové podstaty výše jmenovaných trestných činů.

Zdůvodnění bodu Ad 1)

Historicky je dostupnost zdravotní péče v oblasti měst Vrchlabí a Jilemnice zajištěna více než dostatečně. Ve vzdálenosti 10 km jsou dvě nemocnice – Jilemnice, Vrchlabí a již v době bývalého režimu se jednalo o zrušení jedné z nich. Vzájemná nevraživost mezi vedením těchto nemocnic, více však vrchlabské nemocnice, vedla k pomluvám i odborným pochybnostem. Zrušení horské nemocnice Vrchlabí žádným způsobem nesníží dostupnost zdravotní péče, jak je deklarováno vedením této nemocnice. Argumentace, že se jedná o dvě nemocnice ve dvou krajích, je opět zavádějící a účelová, neboť členství v EU dává možnost i „přeshraniční spolupráce“ ve všech odvětvích hospodářství, zdravotnictví zejména. Síť nemocnic KH kraje je dostatečná a vrchlabská nemocnice nebude vůbec potřebná pro zajištění dostupnosti zdravotní péče občanům v regionu Vrchlabí. Naopak může být zkvalitněna péče ambulantní, neboť ambulantních specialistů je dostatek a zrušení nemocnice může být nahrazeno posílením o jednu výjezdovou skupinu Rychlé lékařské pomoci (RLP).

Ad 2 )
Dle níže uvedeného se Dryml a Seidl dopouštějí Uvedení v omyl či Podvodu ( § 250 Tr. zák. ) a Dryml Střetu zájmů a Zneužívání pravomoce veřejného činitele ( § 158 Tr. zák. ) a Seidl Nepřímého úplatkářství ( § 162 Obch. zák. ) a Podplácení ( §161 Tr. zák. )..

Dryml jako ředitel i Seidl jako majitel nemocnice jsou seznámení se stavem v nemocnici po všech stránkách ( ekonomické, technické, personální, smluvní, atd. ). Nemocnice je nyní zadlužena cca 14 milióny Kč dluhů. Její ekonomická výkonnost je již řadu let ztrátová v řádech miliónů Kč ročně. Přesto tito dva lidé požadovali po KÚ KHK nejprve 200 miliónů Kč a nyní cca 150 miliónů Kč. Odhadní cena provedená je ale cca 40 miliónů Kč. Dryml a Seidl se takto chtějí obohatit na úkor daňových poplatníků. S tímto souvisí i střet zájmů u Drymla, který plyne ze sloučení jeho funkcí jak ředitele nemocnice a 1. vicehejtmana KHK. Jako 1. vicehejtman má mít zájem na co nejnižší odkupní ceně, jako ředitel nemocnice má zájem opačný. Dryml uvádí v omyl a dopouští se podvodu svými oficiálními prohlášeními, dle kterých chce za nemocnici pro Seidla cca 150 miliónů v současné době. Dryml se tak dopouští i podvodu vůči svým voličům na Vrchlabsku. Chce, aby cca 150 miliónů Kč zmizelo v kapse soukromníka a lidé na Vrchlabsku nic neměli. Správný přístup by byl, když by např. za nemocnici bylo zaplaceno 30 miliónů Kč a cca 120 miliónů Kč by dostali lidé na Vrchlabsku formou nějakých benefitů od KÚ KHK.

O podvodném jednání Drymla a Seidla svědčí i složité ekonomické souvislosti v nemocnici. Po celou dobu existence této nemocnice probíhaly spory o financovány nákladů na energie, vodu, dále s některými pojišťovnami i zdravotnickými zařízeními – viz. Výroční zpráva na justice.cz.
Rovněž tak placení daní fyzických i právnických osob bylo předmětem sporů mezi finančním úřadem, finančním ředitelstvím a vedením Česko – německé horské nemocnice Krkonoše s.r.o. Ani tyto skutečnosti nejsou Drymlem a Seidlem prezentovány a jsou zastírány s cílem co největšího se obohacení na úkor daňových poplatníků.

Mezi zasvěcenými se otevřeně mluví o tom, že Dryml má při prodeji nemocnice za cenu nevýhodnou pro kraj a výhodnou pro majitele Seidla slíbenou provizi z prodejní ceny. Proto vyjadřuji podezření i v tomto směru. Tímto se dopouští Seidl i podplácení, což je Nekalá soutěž ( § 44 Obch. Zák. ) a Dryml přijímání úplatku.

Seidl i Dryml se mohou dopouštět též Zneužívání informací v obchodním styku ( § 128 Tr. zák. ).
Výše uvedené myšlenky týkající se koupě nemocnice platí i pro její dlouhodobý pronájem, který Dryml též propaguje. Tento by měl činit cca 7 miliónů Kč ročně pro majitele Seidla.

Podvod s koupí či pronájmem je plánován Drymlem a Seidlem dlouhodobě. Seidlovi stačilo založit nemocnici a získat minimální spádovou oblast. Teď tak může vydírat, že nemocnici při neodkoupení či „ nepronájmu „ zavře. Vše bylo naplánováno jmenováním Drymla jako ředitele, následoval jeho přechod na post náměstka na Ministerstvu zdravotnictví a pokračuje jeho činností pro Seidla na KÚ KHK z pozice 1. vicehejtmana.
Zneužívání pravomoci veřejného činitele ( § 158 Tr. zák. ) se dopouští Dryml i neplněním povinností a souvisejících činností, protože plnit veřejné funkce nemůže objektivně stihnout plnohodnotně vykonávat. Dryml je ředitel nemocnice, vicehejtman, senátor, předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královehradeckého kraje,a.s..

Zdůvodnění Ad 2 )

Současný stav nemocnice lze nazvat jako úpadkový, neboť personální situace, zejména v oblasti lékařských míst, je naprosto neutěšená. Opakovaně jsou zavírána a opět otevírána oddělení ( např. gynekologie a porodnice), odd. Akutní medicíny – OAM již nemůže plnit svoji původní náplň, tj. zajištění podávání anestezie, lůžkovou resuscitační a intenzivní péči. Lékařská místa jsou naplňována převážně zahraničními lékaři ze zemí na východ od ČR.
Prakticky od vzniku této nemocnice, tedy od roku 1997 nebyla nikdy uzavřena smlouva s VZP a zdravotní péče byla hrazena přímými platbami od pacientů, resp. jinými – odvětvovými pojišťovnami (pojišťovna ŠKODA)- více než 80% pojištěnců.

Podle osobního zjištění, dotazy u některých lékařů z Vrchlabí, odchází již v této době někteří vedoucí pracovníci a primáři do privátního sektoru jako ambulantní specialisté (prim. MUDr. Haltufová -interna).

Pro doložení výše uvedených skutečností lze velmi jednoduchým způsobem zajistit objektivní podklady (statistika výkonů ÚZIS, např. počet výkonů chirurgických, gynekologicko-porodnických, anesteziologických a j.), stejně tak údaji od smluvních pojišťoven. Novinové a televizní proklamace některých vedoucích pracovníků této nemocnice nejsou pravdivé, nýbrž pouze účelové.

Velmi podezřelé jsou ve vztahu ke koupi nemocnice , kterou žádají Dryml a Seidl, majetkové vztahy v nemocnici. Z výroční zprávy vyplývají zajímavé údaje ohledně vlastnictví majetku nemovitého i movitého ( viz. Kapitola „Pronájem majetku“).Budovy a pozemky nejsou majetkem společnosti, nýbrž jsou provozovány formou nájemní smlouvy se společností LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.Majetek movitý je opět provozován formou pronájmu movitých věcí se stejnou společností, resp. s firmou B.M.Trading a.s. (pronájem přístroje cell-saver Fresenius), pronájem stanice na kapalný kyslík je uzavřen s společností LINDE Gas a.s.

Je potřebné konstatovat, že účetní hodnotu nemocnice, stejně tak dluhy této nemocnice nelze přesně k datu 15.12.2008 zjistit a pro další řízení ( nákup, začlenění do sítě nemocnic krajského holdingu, resp. pronájem nemocnice od Královéhradeckého kraje ), která jsou dnes zejména na úrovni politické, by musel být proveden nezávislý audit. Stejně tak musí být zadány soudně znalecké posudky pro zjištění objektivních skutečností v poskytování zdravotní péče, včetně financování pojišťovnami.

Ad 3 )
Zneužití pravomoci veřejného činitele Drymla a Všetečky ( bývalý 1. vicehejtman na KÚ KHK a bývalý předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královehradeckého kraje,a.s. )a Podvodné vedení účetnictví , čili Zkreslování údajů hospodářské a obchodní evidence
( § 125 Tr. zák. )ředitelů nemocnic v Zdravotnickém holdingu Královehradeckého kraje,a.s.

Holding vedl podvodně účetnictví, když do nákladů nedával odpisy, což činí cca 200 miliónů Kč. Výše jmenovaní se na tomto buď přímo podíleli či uvedenou skutečnost kryjí. Navíc Dryml kvůli těsné spolupráci se Všetečkou odmítá udělat v Holdingu audit hospodaření.

Ad 4 )
Dryml se dopustil Pomluvy ( § 206 Tr. zák. ).
V rozhovoru s figurantem při shánění kompromitujících údajů Dryml jmenuje Paroubka, Grosse, Tvrdíka , že zastírali stopy po podání, které učinila poslankyně Orgoníková. Vzhledem k tomu, že výše uvedené osoby jsou veřejně činné, způsobil jim Dryml svým chováním újmu. Pomluvy se Dryml dopustil i tím, že napadl poslankyni Orgoníkovou, že na něho ( Drymla ) shání kompromitující informace a že podala trestní oznámení na vedení ČSSD..

Ad 5 )
Dryml se dopustil Nadržování ( § 166 Tr. zák. ).
Kryje podvodné vedení údajů o hospodaření ve Zdravotnickém holdingu Královehradeckého kraje,a.s. z doby činnosti Všetečky v tomto Holdingu.

Podává : ANONYM, který má strach, že by ho mohl Dryml při svém psychickém stavu zlikvidovat svou pistolí či zlikvidovat jinak

Hradec Králové a Praha, dne 6. 1. 2009


Přílohy - výňatky z médií :

A ) http://zpravy.idnes.cz/kdo-da-miliony-za-nemocnici-aneb-o-co-jde-v-kauze-dryml-p0l-/domaci.asp?c=A081231_124648_domaci_ban
Citace : Jednatel společnosti, která vlastní vrchlabskou nemocnici, Zbyněk Cejnar, odmítá, že by žádal po kraji příliš vysokou částku. Tvrdí, že jde o reálnou hodnotu zařízení. Přiznal však, že koupi nemocnice navrhl kraji právě nový náměstek - Dryml. Tedy muž, který stojí na obou stranách obchodu. "Pan Dryml sám nerozhoduje o ceně nemocnice, jen navrhl kraji její koupi," prohlásil Cejnar.

B ) http://zpravy.idnes.cz/dryml-by-mel-skoncit-rika-hejtman-kralovehradeckeho-kraje-p32-/domaci.asp?c=A090102_212452_domaci_dp
Citace : Dohnalek – předseda SNK ED : A oni si řekli, že vést kraj je docela dobrý pašalík. To jsou čtyři miliardy v rozpočtu, dalších nevím kolik miliard sem jde z evropských fondů a dalších 6 miliard je zde na zdravotnictví. Kdyby to tahle skupina ovládla, bylo by to pro ně docela dobré živobytí. Kdo je tahle skupina? Já si myslím, že je to Vladimír Dryml, Rostislav Všetečka (bývalý vicehejtman Královéhradeckého kraje) a Miroslav Mrština (předseda náchodské ČSSD).

C ) http://www.novinky.cz/clanek/157681-dryml-orgonikova-si-na-me-objednala-poskozujici-reportaz.html
Citace . . Hradečtí okresní socialisté vedení Orgoníkovou se naopak postavili proti Drymlovu záměru, aby kraj koupil či si pronajal soukromou nemocnici ve Vrchlabí.

D ) http://zpravy.idnes.cz/dryml-odmitl-odstoupit-a-zacal-nosit-pistoli-fap-/domaci.asp?c=A090102_160911_domaci_pei
Citace : „ Majitel nemocnice jasně řekl, že pokud odejdu, nemocnici zavře,“ uvedl Dryml.

E ) http://zpravy.idnes.cz/kdo-da-miliony-za-nemocnici-aneb-o-co-jde-v-kauze-dryml-p0l-/domaci.asp?c=A081231_124648_domaci_ban
Citace : Dryml chce, aby kraj odkoupil vrchlabskou nemocnici. Jako člen managementu nemocnice by měl mít zájem na co nejvyšší ceně. Úkol druhého muže kraje, hospodařícího s veřejnými penězi, je přesně opačný - koupit zařízení co nejlevněji.

F ) zveřejněno 31. prosince 2008 12:16 , Název : Záznam rozhovoru s Drymlem.
Citace : Dryml : Já nejsem svatoušek, to v žádném případě, ale jsou věci - veřejné peníze, když už si z toho někdo něco bere, tak tam musí zůstat ta většina pro ty lidi, pro ty občany.

G ) Zveřejněno : 12.11.2008 - Hradeckydenik.cz, Název : Chce Dryml znárodňovat či kšeftovat
Citace : A plán na zařazení vrchlabské nemocnice do krajské sítě zveřejnil hned na ustavující schůzi krajského zastupitelstva, sotva byl zvolen náměstkem.
Citace : „S klidným svědomím nemocnici zavřu a nechám tam postavit byty, pokud s tím nic kraj neudělá,“ prohlásil včera majitel Česko-německé horské nemocnice ve Vrchlabí Alexandr Seidl
Citace : „Ta částka za pronájem není žádný super byznys, dělám to vlastně pro veřejnost. Když by tam byly byty a ne nemocnice, mělo by to pro mě větší hodnotu,“ uvedl. S názorem, že jiný neúspěšný podnikatel by takové řešení neměl k dispozici a musel by firmu v červených číslech zavřít, nesouhlasí. „Tak ji zavřu. Mně je to jedno,“ odpověděl razantně Seidl.

H ) https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/dryml-vrchlabska-nemocnice-by-mohla-byt-soucasti-k.html
Citace : Stal jsme se radním odpovědným za zdravotnictví, za zachování dostupné zdravotní péče a jediným způsobem, jak se vyhnout riziku zavření nemocnice, je v tuto chvíli její začlenění do krajského nemocničního holdingu,“ dodal Dryml

CH ) Zveřejněno : 14.11.2008 hradeckydenik.cz
Citace : „Voličům jsem před volbami dal slib a oni rozhodli, že by nemocnice ve Vrchlabí měla být zachována. Jeji stabilitu vidím jedině v tom, že bude součástí královéhradeckého holdingu. Z odborného hlediska si nedovedu představit, že pětatřicetitisícový region plus návštěvníci Špindlerova Mlýna budou bez zázemí, jaké poskytuje vrchlabská nemocnice,“ upozornil Dryml.
Citace : „Krajské zastupitelstvo musím přesvědčit o tom, že to je, nebo není výhodné. Pokud k tomu nedojde, nemocnice se zavře. Majitel nemocnice se vyjádřil jasně,“ doplnil první náměstek hejtmana.

I ) http://neviditelnypes.lidovky.cz/kam-vitr-tam-paroubek-0t0-/p_cirkus.asp?c=A090104_181947_p_cirkus_wag
Citace : Tento holding totiž ještě v roce 2005 vykazoval několikamilionový zisk – a během tří let se propadl do ztráty 200 milionů! Jak to, že z úst hejtmana France neslyšíme podobný ryk, jaký vydává pan Rath ve středních Čechách kvůli údajným nedostatkům v privatizaci tamních nemocnic? Proč místo toho vládne v Královéhradeckém kraji podezřelé ticho? Vždyť dvě stě milionů je ohromná hromada peněz! Že by měla - tehdy opoziční - ČSSD na takovém „spravování“ majetkových záležitostí kraje podíl

J ) Vyšlo 31.12.2008, Název článku : Já rozhodně nejsem svatoušek, přiznal Dryml domnělému detektivovi
Dryml říká níže uvedené
Citace : Já vím jednu věc, já vím třeba na paní Orgoníkovou, že byla vyšetřována protikorupční službou, protože se tam nějakým způsobem jednalo o to, že na vedoucí představitele ČSSD podala nějaké trestní oznámení. … Tehdy zasáhl Gross, aby se nějaké věci potlačily, nebo já nevím, jak to bylo, nebo nebylo
Citace : Mě zajímá, jak to tehdy bylo s tím udáním na ty vedoucí činitele ČSSD. Mimochodem tam figuroval údajně i Tvrdík a Paroubek.
Citace : Já nejsem svatoušek, to v žádném případě, ale jsou věci - veřejné peníze, když už si z toho někdo něco bere, tak tam musí zůstat ta většina pro ty lidi, pro ty občany.

Zasláno na:

1. KSZ Hradec Králové
2. PČR OŘ Trutnov
3. PČR – Správa Východočeského kraje

Odesláno : 6. 1. 2009