Prodejce navýší cenu výrobku o náklady na obal, výsledný produkt koupí spotřebitel, který zaplatí výrobek včetně obalu.
 
Proč tedy občan musí ještě platit poplatek za odstraňování odpadů z obalu?
A proč, když jsem povinen tento poplatek platit, mám ještě třídit?
„Výrobce, který obal vyrobí nebo doveze nebo jinak umístí na náš trh, za obal zaplatí poplatek. Obchodník, který prodává výrobky, zaplatí za obaly poplatek pouze tehdy, pokud nebyl zaplacen výrobcem. Tímto poplatkem výrobce, dovozce nebo distributor obalů splňují povinnosti zajištění zpětné recyklace nebo využití materiálu, ze kterého je obal vyroben. Recyklace obalů se uskutečňuje poté, co je spotřebitelé vytřídí a odevzdají na místa k tomu určená a poté jsou odpady sebrány a převezeny k dalšímu dotřídění. To zajišťuje svozová firma. To znamená, že výrobci se podílejí na recyklaci a materiálovém využití odpadů tak, že významnou měrou dotují tyto činnosti. Dotují také sběr a odvoz tříděných odpadů. Příspěvek průměrně dosahuje asi 70 procent nákladů obce na svoz tříděného sběru. Oproti tomu občané jako spotřebitelé se v rámci svých občanských povinností podílejí na úhradě odvozu odpadu, který vyprodukují, a to včetně tříděných odpadů. Ve tříděném sběru totiž nekončí pouze odpad z obalů, ale také ostatní odpady například noviny, časopisy, plastové předměty, tabulové sklo nebo kovové předměty, které jsou společně s odpady z obalů sbírány a vyváženy. Není pravdou, že jako občan hradíte recyklaci obalů, ale podílíte se na úhradě svozu odpadů a úhradě nákladů na provoz systému nakládání s odpady obce. Přičemž převážná většina nákladů spojených se svozem a zpracováním vytříděných odpadů je uhrazena výrobci obalů,“ uvedl Tomáš Pešek, regionální manažer firmy EKO–KOM.
Online předplatné Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Více zde.