Čtyři základní školy z Hradce Králové  (ZŠ Sever, ZŠ Kukleny, ZŠ Nový Hradec a ZŠ Úprkova) se v září 2015 zapojily do projektu Adaptace sídel na změnu klimatu. Žáci spolu se svými pedagogy měli během šesti měsíců za úkol prozkoumat svá města a na základě svého badatelského výzkumu navrhnout konkrétní místní adaptační opatření, aby se města lépe připravila na dopady častějšího výskytu extrémních klimatických jevů.

Takovými jevy jsou například přívalové deště, ledovky, extrémní mrazy, extrémní sucha, nebo naopak povodně. Pomocí včasných a chytrých opatření je totiž možné dopadům změny klimatu na sídla předcházet, počítat s nimi a připravit se na ně.

„Projekt se skládal ze sedmi tematicky zaměřených badatelských aktivit. V závěru každé aktivity žáci na mapu města vynesli adaptační opatření. Součástí projektu byla také tematicky zaměřená exkurze, věnovaná koloběhu organické hmoty, a simulační hra, v jejímž rámci žáci otestovali funkčnost již zaznamenaných adaptačních opatření," uvedla Alžběta Škodová, koordinátorka projektu pro školy.

Nakonec odborná komise vyhodnotila nejlepší návrhy pro město. Žákovské návrhy adaptačních opatření se stanou součástí případových studií a budou sloužit jako podklad pro tvorbu místních adaptačních strategií. „Jsme rádi, že názor žáků je pro zastupitele obcí důležitý. Posílení ochoty žáků jednat ve prospěch životního prostředí bylo jedním z cílů projektu," zakončila Škodová.