Ve smyslu Usnesení Vlády ČR č. 125/1999 a č. 144/2001, organizace Transparency International a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD):

korupce může mít různou podobu jako např. úniky výhodných informací, protěžování známých z pozice vlivu (klientelismus), zvýhodňování příbuzných (nepotismus), ochrana a poskytování výhod na základě sympatií či osobních závazků (protekcionismus), porušování povinností při správě cizího majetku, střety zájmů, pletichy při veřejné obchodní soutěži či podvodY.

Korupce vede k neefektivitě výkonu veřejné moci projevující se v tom, že stát neposkytuje služby, k jejichž plnění je zákonem povolán, neboť v situaci, kdy má prokázat smysl své existence a některého ze svých úřadů, tzn. bránit a hájit právo a oprávněný zájem konkrétního občana, selže.

Korupce (§ 158 a § 159 tr.z.) oslabuje hospodářský výkon společnosti a životní úroveň občanů republiky a představuje neproduktivní nadbytečné náklady podnikání; i korupce způsobuje, že je Česká republika považována v mezinárodním srovnání za "economically less developed country", tedy hospodářsky méně vyspělou zemi; tím, že úředníci orgánů veřejné moci, odměňovaní z veřejných prostředků, aplikují korupci jako metodu výkonu veřejné moci a porušují zákony a neplní nebo nejsou schopni plnit zákonem uložené povinnosti, parazitují na hospodářství České republiky a snižují životní úroveň jejích občanů.

Průvodním znakem korupce je neposkytování informací, polopravdy, výmluvy, porušení zákona, nečinnost, nestandardní podezřelé postupy nebo neurčité, nedůvěryhodné a nepravdivé údaje tvrzené korupcí dotčenými osobami.

Jako korupce se někdy označuje více druhů odměn, plateb nebo všimného, které ale nejsou škodlivé pro systém, ale je to určité ocenění mezi dvěma osobami za ochotu apod., nikoli cena za pozitivně diskriminační postup vůči jednomu a negativně diskriminační postup vůči druhému.

Korupcí – úplatkem není nějaká platba s cílem motivovat ve vzájemných vztazích na trhu, v pracovních vztazích apod. Dnes se obvykle za korupci považuje úplně vše, neboť pojem samotný není specifikován a korupce je proto příliš široce vnímána, což je zvrácené, protože přitom každá platba nebo náhrada nesplňuje podstatné znaky korupce.

Jedná se např. o fenomény jako: záloha, osobní dar, speciální sleva, různé režijní výdaje, manažerský příplatek, provozní náklady, zvláštní náklady, zvláštní příplatky poplatek za zprostředkování, dary politické straně, dary dobročinným organizacím, nadacím a fondům, mimosmluvní platby, vstupní poplatky, náklady na tržní externality, náklady na pozitivní Public Relations, marketingové a reklamní náklady, náklady na poruchy trhu, náklady na ošetření možných rizik, výdaje managementu, organizační náklady, transakční náklady, záloha na podíl na zisku, provize, spropitné apod.

Tereza Danihelková

Project Assistant

Transparency International CR

Politických Vězňů 911/8

110 00 Praha 1