„I přes nárůst počtu nádorových onemocnění se úmrtnost na ně nezvyšuje, naopak v posledních letech má klesající tendenci. Je to díky záchytu časnějších stadií onemocnění, zkvalitnění onkologické léčby a soustředění složitých léčebných postupů do komplexních onkologických center, jejichž technické vybavení, personál i požadavky na kvalitu péče splňuje kritéria vypracovaná Českou onkologickou společností,“ vysvětlil Jiří Petera, přednosta Kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Jiří Petera se onkologii začal věnovat v roce 1986. Za tuto dobu bylo dosaženo výrazného zlepšení léčebných výsledků u celé řady nádorů. Pokroky se dějí ve všech oblastech onkologické léčby, která je multidisciplinární a podílí se na ní řada medicínských oborů. Předpokladem úspěšné léčby je dobrá diagnostika, která určí přesný rozsah nádoru i jeho biologické chování, k čemuž jsou zapotřebí moderní zobrazovací metody a dobře vybavené laboratoře. V současné době je velkým přínosem pozitronová emisní tomografie, která nejen zobrazí nádor jako ložisko, ale dokáže i odhadnout, jak nádor roste a jak se chová.

„Nádorová onemocnění jsou po onemocnění  oběhové soustavy a  srdce druhou  nejčastější  příčinou  úmrtí. V současné době se padesát procent pacientů pomocí moderní medicíny daří vyléčit,“ řekl Jiří Petera.

Nádory rozlišujeme na ty, které vycházejí z krvetvorných buněk, těmi se zabývá hemato-onkologie, a na ostatní, kterým se říká solidní nádory.

„U těchto nádorů se na vyléčení podílí především chirurgická léčba, která má stále ve většině případů rozhodující roli. Další možností, jak pacienta vyléčit, je radioterapie. Stále větší roli hraje systémová léčba, tedy chemoterapie, hormonální léčba, imunoterapie a cílená biologická léčba, protože ta na rozdíl od chirurgie či radioterapie umožní zasáhnout i nádorové buňky které se krevním oběhem rozšířily do vzdálených orgánů,“ uvedl Jiří Petera.

Přesnější zaměření zvyšuje uzdravení

Klinika onkologie a radioterapie byla prvním pracovištěm v České republice, které zavedlo do klinické praxe radioterapii s modulovanou intenzitou. Podstatou léčby zářením je ozáření nádoru takovou dávkou, která zničí nemocné buňky, ale minimalizuje se ozáření zdravých tkání a omezí se vedlejší účinky jako jsou průjmy při ozařování nádorů pánve nebo polykací obtíže či dechové obtíže při ozařování nádorů plic.

„Přesnější zaměření záření zvyšuje naději na uzdravení. První pacientka léčená radioterapií s modulovanou intenzitou na klinice onkologie a radioterapie měla nádor v blízkosti zrakové dráhy. Chirurgická léčba by pro ni znamenala ztrátu zraku, ale i po osmi letech od léčby vidí normálně, zrak se jí dokonce zlepšil,“ uvádí příklad Jiří Petera.

Přímé ozařování je účinnější

Intenzivně je v léčbě onkologicky nemocných využívána i brachyterapie. Tato metoda je založena na zavádění zdrojů záření přímo do nádoru. V roce 2010 po rekonstrukci brachyterapeutické ozařovny byla na klinice onkologie a radioterapie zavedena další nová a moderní technika, tzv. intersticiální brachyterapie karcinomu prostaty.

Asi u padesáti procent pacientů se úplné vyléčení nepodaří. Na druhou stranu u řady nádorů, které ještě nedávno usmrcovaly pacienta během půl roku, se díky moderním postupům daří prodlužovat život několikanásobně. „Bohužel dříve či později dojde u pacienta k okamžiku, kdy jsou možnosti onkologické léčby vyčerpány a potom víme, že další léčba by přinesla jen obtíže. Za těchto okolností léčíme jen projevy nemoci, jako je bolest, dušnost a další. Spolupracujeme i s pečovatelskou službou, praktickými lékaři a hospici, aby pacient byl co nejdéle doma a v nemocnici byl jen v závěrečné fázi,“ uvedl Jiří Petera.

Asi sedmdesáti pěti procentům nádorových onemocnění se dá předejít. Stačí nekouřit, nepít tvrdý alkohol a snažit se sportovat. „V poslední době vidíme, že se životní styl zlepšuje a lidé dělají maximum pro to, aby si prodloužili život. Důležitá je včasná diagnostika. Pokud člověk cítí, že se v těle děje něco nepatřičného, neměl by čekat až nádor vyroste a stane se nevyléčitelným, ale měl by vyhledat lékaře,“ upozorňuje Jiří Petera.

Zhruba dvacet procent onkologických onemocnění je dáno dědičnými vlivy. Zvláště v dětském věku je genetická vazba větší. U dospělých není tak těsná, ale například nádory prsu mají velkou dědičnou dispozici. Větší část nádorů je více podmíněna vnějšími vlivy.

Palčivým problémem, který ovšem klinika onkologie a radioterapie řeší, je možnost poskytnout nové a moderní postupy všem pacientům, kteří z nich mohou profitovat. Vzhledem k zmiňované zvyšující se incidenci nádorových onemocnění, zlepšujícím se výsledkům léčby a koncentrací specializovaných léčebných postupů do onkologických center, se za posledních 10 let počet léčených a sledovaných pacientů na klinice zdvojnásobil.

Nejvýrazněji se tento fakt začal projevovat především na nedostatečné kapacitě stacionáře, který slouží k ambulantním aplikacím systémové léčby (chemoterapie a biologické léčby). To přinášelo značné organizační problémy, včetně negativního dopadu na komfort pacientů.

Díky podpoře ředitelství FN se podařilo rekonstruovat ambulantnítrakt a byl vybudován nový, moderní stacionář. Na vybavení interiéru pohodlnými aplikačními křesly se zásadní měrou podílela Nadace Východočeská onkologie.

Kapacita stacionáře se díky rekonstrukci zvýšila o čtyřicet procent a pacientům tak bude možné poskytovat nej〜efektivnější postupy medikamentózní léčby nádorů v příjemném prostředí a bez dlouhého a čekání.

Co radí Jiří Petera svým pacientům

* Povinností lékaře je pravdivě a detailně informovat o jejich onemocnění.
* Je nutné, aby byl čas s pacientem diskutovat a vysvětlit mu, jak na tom je. Nemůžeme zastírat, že onemocnění je vážné.
* Pro úspěch léčby je důležitý dobrý psychický stav pacienta. Často pacientům radím, ať si místo investic do různých neprověřených podpůrných preparátů koupí nové šaty nebo vyjedou na výlet. Během léčby má mít člověk přiměřenou aktivitu, nepropadnout depresi, chodit na procházky.
* Vždy je nutné vysvětlit vedlejší účinky léčby.
* Pacientům je nutné dát detailní doporučení, co jíst, čeho se vyvarovat.
* Komunikace s pacientem je nezbytnou podmínkou onkologické léčby a zásadním momentem, kdy se medicína stává z přírodovědného oboru uměním.

ANKETA: Chodíte na preventivní prohlídky na mamograf?

Věra Svobodová, Hradec Králové
Sama na prohlídky chodím pravidelně, protože jsem nemoc prodělala. Tuto prevenci by nikdo neměl zanedbávat. Když se nemoc podchytí v počátku, může být léčba mnohem více úspěšná.

Marie Vrzáková, Hradec Králové
V rodině máme k onemocnění prsu dispozice, proto sama pravidelně docházím na preventivní prohlídky. Když mám tu možnost, je lepší tomu předcházet a dbát o vlastní zdraví.

Kateřina Němčanská, Hradec Králové
Na doporučení lékaře jsem na mamografu byla. Myslím si, že je potřeba nemoc podchytit včas. Častěji budu chodit na prohlídky, až budu starší, protože ve vyšším věku je mnohem větší riziko.

Eva Nováková, Hradec Králové
Pro prevenci je hodně důležité chodit na takové prohlídky. Vzhledem ke svému věku a také protože se tato nemoc objevuje čím dál častěji, chodím na vyšetření pravidelně každé dva roky.

Radka Luňáková, Hradec Králové
Problémy jsem zatím neměla. Na první prohlídku se chystám okolo třiceti. S onemocněním jsem se v blízkém okolí setkala. Kdyby mě takový problém potkal, určitě bych navštívila lékaře. (miw)