Začátky zvýšeného zájmu o civilní letectví v Hradci Králové lze spojovat se vznikem místní skupiny Masarykovy letecké ligy (MLL), ustavené 8. 3. 1926, tedy jen dva dny po ustavení Ústřední organizace MLL v Praze (v době svého založení měla 5000 členů), která vznikla přetvořením z Masarykova leteckého fondu. Účelem ligy byla všestranná propagace a podpora veškeré činnosti československého letectví, mimo jiné i provádění praktické letecké činnosti, stavba modelů letadel, kluzáků až po studium čs. odborníků v zahraničí.

Letecká liga v čele s Ulrichem


Dochovaný zápis o poradní schůzi ke zřízení Masarykovy letecké ligy v Hradci Králové, konané 8. března 1926 ve 20 hodin v Městském muzeu.
Schůzi zahájil starosta města Dr. Ulrich a vřele procítěnými slovy nastínil program práce MLL a potřebu zřízení skupiny v Hradci Králové. Všemi přítomnými bylo toto uznáno a zvolen přípravný výbor na návrh pana kons. Sikáčka v následujícím sestavení: předseda Dr. Ulrich, I. místopředseda generál Krejčí, II. místopředseda hoteliér Urban, pokladník ředitel Kašpar, jednatel pplk. Hušek. Dále byli zvoleni do výboru kons. Sikáček za místní školní radu, Dr. Jetmar a vrchní ofic. Sokol za Sokol, truhlář Černý za Dělnickou tělovýchovnou jednotu, uč. Hůlek za jednotu Orel, plk. Všetička za Svaz důstojníků, rtm. Dočekal za Svaz rotmistrů, Buršík za Sportovní klub, v.s.r. Maryška za ČOL a továrník Pilnáček za Ski klub. Všichni zvolení slíbili, že se ujmou propagační práce.

K letectví se hlásí tisíce nadšenců


Již k 1. 4. 1926 bylo v Československu založeno 154 místních skupin MLL, které měly dohromady 9000 členů.

Členský příspěvek byl stanoven na 1 Kč měsíčně. Ochráncem MLL se podle stanov mohla stát osoba právnická nebo fyzická, když složila obnos 5000 korun.

Masarykova letecká liga uspořádala za první půlrok svého trvání, to je do 20. října 1926, 325 přednášek, 36 leteckých dnů, 48 proslovů při schůzích, 16 koncertů, 5 leteckých krajinských výstav, dva kurzy modelů letadel. Celkem v té době již pracovalo 220 skupin s 90 000 členy. Podle časopisu Letec bylo začátkem roku 1927 v MLL v Praze přihlášeno 100 000 členů.

Královéhradecká skupina Masarykovy letecké ligy uspořádala už 23. června 1926 velký letecký den za součinnosti vojenské správy a hradecké posádky. Na novohradeckém letišti předvedlo 14 letounů ukázky všech druhů letů, vrcholovou akrobacii, boje a mnoho jiných zajímavých atrakcí.

Podívat se přišlo na dvacet tisíc osob. Na týž den byla ohlášena posádkovému velitelství návštěva plukovníka Bertiniho, atašé Italského království.
Počáteční nadšení vyústilo v uskutečnění I. letecké výstavy v královéhradeckém Městském muzeu a na prostranství před ním v září téhož roku.

Počáteční euforie však v krátké době zmizela, když se zjistilo, že není možno zvládnout obrovský příval letuchtivých, nebyly připraveny ani prostory ke schůzkám, přednáškové sály pro členy, letouny, kluzáky, větroně a množství instruktorů.

Skupinu pak udržovalo při životě jen několik nadšenců a až do roku 1931 se skoro nic nedělo. Avšak nikdo nemohl říci, že by Hradec Králové nebyl prvním z měst, které šlo s pokrokem a modernizací té doby.

A tak na dotaz čtenářů v novinách „Kraj královéhradecký“ ze 17. ledna 1931 dává odpověď župní organizace MLL v tom smyslu, že činnost neustala, ale naopak se zvyšuje. Zásluhu na tom měl hlavně Lexa Petrášek, když v továrně na automobily Start svého bratra Ing. Petráška postavil jakýsi kluzák typu Zögling. Kluzák byl těžký na „hlavu“, k výuce se nehodil a létalo se s ním velice opatrně. Organizace založila dalších sedm skupin. Uspořádala 36 přednášek o letectví, 20 filmových večerů, pět leteckých dnů, tři agitační oblety, letecké výstavy, modelové soutěže a jiné podniky. Dále se projednávala otázka založení plachtařského odboru MLL a hledal se vhodný terén pro plachtění.

Seriál vzniká za podpory
a. s. Letecké služby Hradec Králové