Ta by měla pokrýt oblast záplavového území Labe v rozsahu stoleté vody. „Jedná se o komplexní systém zabezpečující zvukové vyrozumění obyvatel města o hrozícím nebezpečí. Umožňuje předání jednotného varovného signálu a následnou hlasovou informaci, případně lze odvysílat i pokyny pro obyvatele,“ informoval Miroslav Pejšek z odboru všeobecné vnitřní správy. Systém je bezdrátový a je možné ho ovládat ze základny hasičského sboru nebo z pracoviště krizového štábu města.

Žádost o dotaci byla podána na konci minulého roku. Letos v květnu byl projekt schválen a zaregistrován. „Celkové náklady na jeho realizaci jsou 2,7 milionu korun, z toho bude dotace přes 2,4 milionu, tedy téměř 90 procent, zbylá část ve výši 270 tisíc korun bude financována z rozpočtu města,“ informoval Dušan Kubica z odboru rozvoje, investic a majetku města.

V rámci první etapy dojde k výměně starých sirén za modernější. Týkat se to bude budov městského úřadu a hasičské zbrojnice ve Verdeku. Nově se siréna objeví na Domě dětí a mládeže Jednička. „Ve městě bude rozmístěno devatenáct akustických hlásičů. Systém bude doplněn o dva hladinové hlásiče na potocích Netřeba a Hartském. Stávající hlásiče na Labi a Žirečskopodstráň­ském potoce budou do systému zapojeny. V dalších etapách se počítá s postupným rozšiřováním na další části města podle aktuální potřeby a vyhodnocení rizik,“ doplnil informace Miroslav Pejšek.

Operační program životního prostředí (OPŽP) je druhým největším programem pro čerpání prostředků z evropských fondů s celkovým objemem téměř 5 mld. eur. Jeho cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Město podalo do programu ještě další čtyři projekty. Jedná se o zateplení Domova s pečovatelskou službou Sadová a Mateřské školy Slunečná, Dovybavení sběrného dvora a Analýza rizik přítomnosti chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách.