Při příležitosti  župního sletu Československého Orla 
18. srpna 1935 byla vysvěcena župní Orlovna v Hradci králové.

Stavba Orlovny v ulici Jana Koziny č.p. 560, na kterou navazuje později postavená budova Domu dětí a mládeže, je jen torzem většího záměru. V období první republiky tj. v době vzniku této stavby, v Hradci Králové existovaly tři velké tělovýchovné jednoty, Sokol, Orel a DTJ, které si zřizovaly svá sportoviště.

Sokol měl postavenou novou budovu na Eliščině nábřeží, DTJ mělo sportoviště u soutoku řek Labe a Orlice a Orel začal stavět svůj sportovní areál na pětiboké parcele za Vodičkovými kasárnami v ulici Zborovská.

Původní záměr byl velmi velkorysý. Stavebníkem objektu Orlovny bylo Družstvo pro postavení tělocvičny v Hradci Králové Východočeské Brynychovy župy čsl. Orla.

Plány v říjnu 1933 vypracoval architekt Václav Placák. V čele symetricky členěného areálu byly navrženy budovy hlavní tělocvičny, na kterou navazovalo letní cvičiště. Po obou stranách tělocvičny měly být postaveny další objekty. Průchod mezi nimi na letní cvičiště uzavírala po obou stranách slavnostní brána jednoduché železobetonové konstrukce.

Stavba objektu Orlovny po svém dokončení přímo vyprávěla kolemjdoucím o svém určení. Uliční průčelí symbolicky zdůrazňuje poslání budovy vysokými okny vedoucími do prostoru tělocvičny. Oproti tomuto asymetrickému průčelí se znakem čsl. Orla a vlajkovým stožárem je dvorní přísně symetrické.

Ústředním motivem je pod znakem čsl. Orla náčelnický můstek galerie pro obecenstvo a galerie pro hudbu, která byla využívána při hromadných cvičeních na venkovním cvičišti.

Mělo být i divadlo

Objekt Orlovny neměl sloužit jen pro cvičení. Původně zde bylo umístěno i loutkové divadlo, místnost pro výstavy a kanceláře. Objekt byl vysoko hodnocen pro rozsáhlé šatny a umývárny. Nerealizováno bylo pohyblivé jeviště a prosklená střecha s ocelovou konstrukcí. Na jeviště se mělo nastupovat přímo ze šaten.

Bohužel úpravy v 2. pol. 20. století poznamenaly kvalitní architektonický návrh v strohém funkcionalismu s „reformní šlechtěnou omítkou". Dvorní symetrické průčelí s náčelnickým můstkem při přestavbách prakticky zaniklo.

Orel přes sto let spojuje katolické sportovce

Hradec Králové – Co je vlastně Orel, organizace sídlící v Kozinově ulici?

Jedná se o tělovýchovný spolek, který byl založen na počátku 20. století katolickými sportovci. Určit přesné datum jeho vzniku je problematické, neboť vznikal postupně zakládáním a slučováním lokálních katolických spolků na přelomu 19. a 20. století, samotná organizace považuje za rok svého založení rok 1909, kdy se sjednotil název a vzniklo řádné jednotné vedení organizace na Moravě a provizorní v Čechách.

V době první republiky byl Orel se zhruba 35 000 členy v roce 1931po daleko početnější České obci sokolské druhou největší sportovní organizací v tehdejším Československu.

V současnosti má Orel 19 tisíc členů, kteří jsou členy téměř 250 jednot ve třiadvaceti župách.