Společně s Deníkem se čtenáři mohou dozvědět mnoho zajímavého o sochách, které zdobí město. Informace zpracovala Martina Vítková z Galerie moderního umění v Hradci Králové. V dnešním dílu budeme pokračovat povídáním o jedné z dalších soch na mariánském sloupu – sv. Janu Nepomuckém.

Byl to mučedník zabitý při ochraně církevního práva a podle legendy také zpovědního tajemství královny, kanovník vyšehradský, český zemský patron, žil ve 14. století. V roce 1721 byl blahoslaven a roku 1729 svatořečen. Jan Nepomucký je postava, kterou snadno mezi všemi světci rozeznáme. Jeho svatozář vždy zdobí hvězdy, není jich dvanáct, jak tomu bývá u Panny Marie, ale pět, protože tolik nebeských světel se objevilo ve Vltavě po jeho utonutí. Jan Nepomucký je ochráncem při přírodních pohromách a povodních, jeho socha stojí často na mostech.

Vystudoval církevní právo na Padovské univerzitě a studium ukončil jako doktor dekretů. Byl advokát, nikoli duchovní pastýř v pravém slova smyslu. Je oblečen velmi bohatě, v době své smrti to byl skutečně úspěšný muž, právník ve středním věku. Díky kanovnické funkci bývá oděn v albě, rochetě, klerice s kanovnickým pláštíkem a biretem. O gloriole s pěti hvězdami jsme se již zmínili. V ruce drží kříž (krucifix) a palmovou ratolest. Palma je symbolem vítězství, hvězdy zastupují legendu, podle níž vltavští rybáři nalezli po smrti Janovo tělo podle hvězd. Pětka je symbolem pěti ran Kristových či pěti písmen latinského tacui (mlčel jsem). Někdy má na rtech prst, jako symbol mlčenlivosti. Mohl by mít ještě knihu nebo Palladium země české ze Staré Boleslavi, kam podle barokní legendy putoval. Jeho symbolem je i most, kotva či chuďas, jemuž Jan udílí almužnu.

Podle pověsti byl kanovník a generální vikář zabit kvůli zpovědnímu tajemství, ve skutečnosti za touto nešťastnou událostí stály důvody politické. Nevraživost krále Václava IV. vůči biskupovi Janovi z Jenštejna, spor o jmenování biskupů a klášterních opatů a papežské schizma. Zvláštní je, že Jana z Pomuku mučil ve sklepeních sám král. Ale protože ostatní zatčení byli posléze propuštěni, je pravděpodobné, že kanovníkova smrt byla nešťastná náhoda. Vhozen do řeky z Karlova mostu byl už mrtvý. To místo je dnes označeno kovovým křížem vloženým do kamene a je pravidelně dotýkáno, protože přináší štěstí a plní přání.

Církevní mlýny melou v případě blahoslavení / beatifikace a svatořečení / kanonizace proklatě pomalu. Celou věc u Jana Nepomuckého uspíšil nález jazyka, neporušené růžové tkáně, která podpořila romantickou představu o zpovědním tajemství. Později se ukázalo, že šlo o část mumifikované mozkové tkáně. Kanonizační komise uznala čtyři zázraky: zachování jazyka, jeho naběhnutí a zčervenání, zachránění Rozálie Hodánkové a uzdravení Terezie Veroniky Krebsové.

Jan Nepomucký patří mezi patrony Země české, byl hojně uctíván v době barokní, údajně vytvořen jezuity jako nástroj protireformace ve snaze zastínit Jana Husa.