Odborníci i úřady varují před chemickou čistírnou odpadních vod, která má nahradit původní biologickou ČOV v areálu bývalého březhradského masokombinátu Salma. Přesto královéhradecký krajský úřad na konci července udělil firmě Purum integrované povolení k provozu.

Proti čističce se už dlouho staví mimo jiné královéhradecký magistrát, inspekce životního prostředí, pardubické Vodovody a kanalizace, březhradští občané nebo obec Opatovice nad Labem. Původní ČOV totiž čistila jen odpady, které neobsahovaly nebezpečné látky, to se však zcela změní. Do čističky se budou dovážet odpady obsahující těžké kovy, barvy a laky, oleje, chróm či kyselé oplachy z kovů a odpady s obsahem alkálií.

I když firma má stanovené limity a kontroly, odborníci jsou k bezpečnosti jejího provozu velmi skeptičtí. Havarijní únik kontaminantu z objektu Salma nemusí být vůbec zpozorován ani zastižen monitorovacími vrty,“ varuje Zdeněk Herrmann v posudku Březhrad – Salma ČOV, zranitelnost podzemní vody, který vypracoval na žádost vedení Hradce Králové a který má Deník k dispozici.

Podle něj v případě úniku jedů hrozí nebezpečí hlavně oblasti na jih od Salmy. kde se kromě oblíbeného Opaťáku nacházejí i cenné vodárenské a lázeňské lokality. Terén je tam totiž velmi propustný a zranitelný, takže šíření uniklého kontaminantu by bylo velmi rychlé.

Chemikálie lehčí nebo stejné hmotnosti jako voda by zamořily písník, látky těžší by jej podtekly a zasáhly by Opatovice nad Labem, tamější elektrárnu, Čeperku a studnový systém VAK Pardubice.

„Naznačené havarijní scénáře jsou teoretické, ale nejsou nesmyslné. Šíření kontaminantu na velké vzdálenosti v kolektorech s intenzivním oběhem podzemních vod není neobvyklé, v literatuře je mnohokrát popsáno,“ upozornil Zdeněk Herrmann. Podle něj by odstranění uniklých škodlivin bylo nesmírně nákladné a časově náročné.

ČICHOVÁ ZKOUŠKA

„Paradoxní je, že tato oblast už čističku má – leží nedaleko na levém břehu Labe, kde nepředstavuje tak velké nebezpečí – a žádnou jinou nepotřebuje,“ říká Aleš Bezrouk z Březhradu, kterého zaráží jednak fakt, že úředníci krajského úřadu v době, kdy je potřeba řešit hrozící nedostatek pitné vody, neberou v potaz ohrožení významných vodních zdrojů, ale i to, že čistička je ve velmi špatném stavu a nikdo se nezajímá o prevenci a kontrolu.

„Zjistili jsme, že jednou ze základních kontrol je zkouška čichová, kdy si zaměstnanec čističky nabere materiál, čichne si k němu a sám zváží, zda je to v pořádku,“ upozornil Aleš Bezrouk. Další zkoušky jsou prý velmi podobné.

Neuvěřitelné je podle něj i chování krajských úředníků. „Není možné vysvětlit si to jinak než jako schválnost. Zatímco Purumu vycházejí všemožně vstříc, a to i nad rámec předpisů, u protistrany nedodržují lhůty k vyjádření,“ řekl Aleš Bezrouk.

OHROŽENÉ SPODNÍ VODY

Město Hradec Králové už se proti rozhodnutí krajského úřadu odvolalo. „Stávající biologická ČOV je z osmdesátých let minulého století a je v areálu bývalého masokombinátu, který zahájil svůj provoz roku 1960. V řízení nebylo prokázáno, že technický stav stávajícího zařízení této ČOV i kanalizačního potrubí, kterým je odpadní voda odváděna do vodního toku, umožňuje provozování tohoto zařízení bez rizika ohrožení životního prostředí,“ sdělil Deníku mluvčí hradecké radnice Petr Vinklář.

Také starosta Opatovic nad Labem Pavel Kohout patří k odpůrcům čističky. Vadí mu, že využívá odpadního potrubí, které pochází z 50. let minulého století.

„Chceme, aby doložili, že kanalizační řad, který vede přes naše území, je v dobrém technickém stavu. Jenže úředníci na naše připomínky naprosto nehledí a tvrdí, že je vše v pořádku. My ale víme, že to není pravda,“ uvedl starosta.

Také on vyjádřil pochybnosti o seriózním jednání královéhradeckých krajských úředníků. V boji proti čističce je však odhodlán pokračovat: „Nenechám jako představitel obce ohrozit spodní vody důležité pro tisíce lidí.“

Kraj: Účastníci se mohou odvolat

Krajský úřad nesouhlasí s kritikou kontrol, údajně krátkých lhůt k vyjádření ani s tím, že by úředníci stranili provozovateli čističky. „K problematice zastaralosti čistírny je nutné zkonstatovat, že povolení provozu chemické čistírny je budoucí stav, který dosud nenastal a který bude opět podléhat povolovacímu procesu,“ píše se ve vyjádření kraje. Ke kontrolám kraj uvádí, že je možné využít všech kontrolních mechanismů, které zákon umožňuje, a mohou je provádět krajský úřad nebo Česká inspekce životního prostředí. „Nulovou kontrolu provozu odmítáme,“ uvádí se ve vyjádření.

Ke krátkým lhůtám k vyjádření vedení kraje připomíná, že všichni účastníci měli a mají možnost se k procesu vyjádřit a uplatnit svoje připomínky a krajský úřad s nimi dále pracuje a vyhodnocuje je. Účastníci řízení mají možnost podniknout další kroky, včetně možnosti odvolání. Vyšší instance pak postup krajského úřadu zhodnotí. „Poznámku o nepokrytém nadržování majiteli čističky a o schválnostech krajských úředníků odmítáme,“ píše se ve vyjádření.