Kontroly odkališť nařídilo generální ředitelství profesionálních hasičů po nedávné tragédii u hliníkárny v maďarském Kolontáru

Prohlídky byly nařízeny po tragickém úniku nebezpečných kalů z nádrže hliníkárny poblíž maďarské obce Kolontár, k němuž došlo začátkem října.

„Celkem bylo provedeno 45 kontrol, všechny byly z hlediska předpisů a zadaných kontrolních úkolů bez závad,“ uvedla mluvčí pardubických krajských hasičů Vendula Horáková.

Kontroly neodhalily žádné nedostatky ani pochybení ze strany provozovatelů odkališť ani v Královéhradeckém kraji, jak včera potvrdila mluvčí tamních hasičů Martina Žahourková.

„Hasiči kontrolovali technické stavy odkališť, zaměřili se na dodržování technických podmínek, správné bezpečnostní označování pracovišť a také na to, zda probíhají pravidelné kontroly. Zkontrolovali jsme rovněž únikové a přístupové cesty nebo volné nástupní plochy pro požární techniku,“ řekla mluvčí Žahourková.

Hasiči zjišťovali stav úložišť v několika lokalitách. Kontrolovali především odkaliště pardubické chemičky Synthesia v Semtíně a na Lhotce, která patří k nejrizikovějším v Česku, dále úložiště popílku elektráren Chvaletice, Opatovice, skládku odpadu masokombinátu v Poličce, dále pak odkaliště popílku ve Dvoře Králové, Debrném na Trutnovsku a Dolní Radechové na Náchodsku.

Odkaliště tvořená zejména struskou a popílky představují 54 procent z celkového množství kontrolovaných odkališť. Úložiště obsahující nebezpečné látky se na celkovém množství kontrolovaných lokalit podílejí deseti procenty, ostatní odkaliště, kam se ukládá suť nebo jsou rekultivovaná, 23 procenty.
Většina odkališť byla v posledních letech díky novým technologiím proměněna v tzv. složiště. A ta už tak riziková zdaleka nejsou.

„Elektrárny Chvaletice a Opatovice s odsířením změnily technologii ukládání popela. Popel se již neplaví vodou, ale mísí se se sádrou na tzv. stabilizát, který je ukládán na složiště suchou cestou. Nejde tedy již o odkaliště, ale o složiště - tvarování terénu. Jediným dosud provozovaným odkalištěm je Odkaliště č. 7 teplárny Synthesia a.s. v Semtíně,“ uvedl Josef Hejduk, vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu v Pardubicích.

Odkaliště popílku se většinou nacházejí v blízkosti tepelných elektráren. Popílek se v elektrárnách dříve mísil s vodou a potrubím vedl na odkaliště, kde se popílek usadil a odsazená voda byla vypouštěna zpět do vodního toku.

„Je-li ukládaný materiál plný prosakující vody, je stabilita takového zvodnělého prostředí jiná - nižší než je stabilita 'suchého kopce',“ dodal Hejduk.
Povinnost sledovat bezpečnost odkališť stanoví vodní zákon. Tzv. technickobezpečnostní dohled je u odkališť prováděn prostřednictvím odborné firmy (Vodní díla TBD a.s. Praha), na její práci má dohlížet vodoprávní úřad krajského úřadu.

Největší úložiště ve východních Čechách

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ:
Dvůr Králové nad Labem
Debrné (Trutnovsko)
Dolní Radechová (Náchodsko)

PARDUBICKÝ KRAJ:
Chvaletice (Pardubicko)
Opatovice nad Labem
Semtín (Pardubice)

Největší havárie:

• Rok 1976, odkaliště Dříteč (poblíž elektrárny Opatovice n. L.)
Lokalita sloužila jako odkaliště elektrárny, v roce 1976 tu došlo k protržení hráze a vyplavení popílku do obce. Dnes je odkaliště již opuštěno a je na něm golfové hřiště Golf resort Kunětická hora.

Většina odkališť byla změněna na tzv. složiště, kdy je tvarován terén. Jediným dosud provozovaným odkalištěm je Odkaliště č. 7 teplárny Synthesia a. s. v Semtíně.

Vysvětlení odborníka: Co je to odkaliště?

Inženýrská stavba, vytvářející prostor pro ukládání odpadů dopravovaných zpravidla hydraulicky plavením pomocí vody (potrubím v podobě suspenze vody a fluidních popelovin), někdy i suchou dopravou transportními dopravníky nebo nákladními auty a rozplavováním až v místě ukládání. • Ukládané odpady jsou odpadními produkty elektráren a tepláren (škvára a popel, případně i další vedlejší produkty odsiřování) nebo produkty úpraven rud (flotační kaly) nebo odpadní vody a kaly z chemických provozů.
Sediment ukládaný uvnitř hrázového systému odkaliště je rozmanitý geomateriál s vysokou pórovitostí, metastabilní strukturou s anizotropií filtračních a pevnostních charakteristik v závislosti na množství vody, jednak vázané uvnitř vlastního odpadu, jednak volné vody akumulované v prostoru odkaliště. Zdroj: HZS Pardubického kraje