„Uzavřením leasingové smlouvy došlo kobejití účelu zákona oveřejných zakázkách. To má mimořádně tvrdý dopad na finanční hospodaření kraje,“ uvedl bývalý vicehejtman Derner. Podle jeho propočtů došlo kpředražení této investice minimálně o300milionů korun, které vsoučasné době kraji zvlášť citelně chybí především na financování dopravní obslužnosti a na opravy silnic druhé a třetí třídy. „Neprůhledný způsob zadání této zakázky znemožnil kraji ucházet se opodporu zEU právě pro přestavbu pivovaru, čímž mohlo být dosaženo další úspory vkrajském rozpočtu,“ dodává Derner.

Zvýše uvedených faktů je zřejmé, že zadání této zakázky nebylo vedeno zájmem kraje a jeho občanů, ale zájmem soukromých firem na dosažení bezpracného zisku. Podle zákona 106má občan právo na poskytnutí informace do 15dnů. Tuto informaci kraj poskytl až po téměř třech letech čtyřech prohraných soudních sporech.

Podle Dernera je hlavní přínos zveřejnění leasingové smlouvy vodhalení praktik politiků ODS směřujících kobcházení účelu zákona oveřejných zakázkách. „Kauza určitě přispěje klepší ochraně obyčejných lidí proti politikům, kteří slouží soukromým firmám,“ uzavřel Derner, který vsoučasné době zasedá vkraji vopozičních lavicích.

Rekapitulace sporu:

close zoom_in Ozveřejnění leasingové smlouvy požádala Irena Dernerová 29.srpna 2005na základě zákona č.106osvobodném přístupu kinformacím. Krajský úřad této žádosti odmítl vyhovět. Tím započal vleklý soudní spor. Krajský úřad nejprve celou smlouvu prohlásil za údajné know-how firmy IMMORENT ČR s.r.o., později postupně vydával některé její části. Postup kraje byl žadatelkou rozporován ukrajského soudu.

Byly podány čtyři žaloby, kterým Krajský soud vplném rozsahu vyhověl a nařídil kraji uhradit žadatelce soudní výlohy. Proti čtvrtému rozsudku Krajského soudu podal kraj kasační stížnost. Ani vtomto případě Nejvyšší správní soud kraji nevyhověl a vsrpnu 2007tuto stížnost zamítl. Vtomto okamžiku dospěla situace do stavu, kdy se očekávalo rozhodnutí Krajského soudu ve věci poslední, páté žaloby, směřující ke zveřejnění celé leasingové smlouvy.

Za tohoto stavu vyhodnotil kraj situaci jako neudržitelnou a ve snaze vyhnout se poslední soudní prohře vyhlásil 23.listopadu 2007ústy svého náměstka Miloslava Plase, že kraj smlouvu odtajňuje. Ktomu údajně firma dala souhlas 3.ledna 2008a kvydání smlouvy došlo dopisem ze dne 29.ledna2008.

Co bylo tajeno:

Předmětem utajování smlouvy byly především části odstavce V. Celkové investiční náklady, cena leasingu, leasingové splátky.

Ztéto utajované části smlouvy vyplývá:

1.Předražený nákup areálu bývalého pivovaru

Za areál bývalého pivovaru zaplatí Kraj 100mil. Kč za nemovitosti a 15mil. za pozemky. Přitom je známo, že krátce před uzavřením leasingové smlouvy byl areál pivovaru tehdejším majitelem firmou HK Centrum nabízen Městu Hradec Králové za částku 40mil. korun. Město tuto nabídku jako nepřijatelnou odmítlo. Rozdíl mezi reálnou cenou těchto nemovitostí a cenou, kterou Královéhradecký kraj vleasingové smlouvě sjednal , činí tedy minimálně 75mil. korun, což je bezpracný zisk soukromé firmy na úkor rozpočtu Královéhradeckého kraje, tedy daňových poplatníků.

2.Nevýhodné financování

Pořízení a výstavbu areálu financuje dle smlouvy firma IMMORENT ČR s.r.o. Úroky podle této smlouvy činily ke dni uzavření smlouvy 5,08%. Smlouva umožňuje změnu úrokové sazby, tudíž aktuální splátkový kalendář počítá dnes se sazbou 5,6%. Pro veřejné subjekty, jako jsou obce a kraj , lze pro financování rozvojových investic dosáhnout podstatně lepších úrokových sazeb, a to jak od Evropské investiční banky, jejíž nabídky se pohybují těsně nad hranicí 2%, tak ibank komerčních, kde se běžně sjednávají úroky pod čtyřmi procenty. Důsledkem tohoto způsobu financování se celá akce pro kraj prodražila odalších minimálně 200mil. Kč, které musí být hrazeny zkrajského rozpočtu, tj. peněz daňových poplatníků a tento rozdíl je opět bezpracným ziskem soukromýchfirem.

3.Stavební práce byly zadány bez veřejné obchodní soutěže

Cena stavebních prací zahrnutá do leasingové smlouvy byla vrozsahu cca 1miliardy Kč. Byla stanovena na základě dohody firmy IMMORENT s.r.o. sfirmou SKANSKA. Itento fakt má nepochybně dopad do ceny stavebních prací. Za předpokladu konkurenčního tlaku při podávání nabídek ve veřejné obchodní soutěži lze právem očekávat, že nabídnutá cena by byla occa 10% nižší. To je dalších zbytečně vynaložených 100mil. Kč zkrajského rozpočtu.

Další zřetele pozoruhodná fakta:

close zoom_in Leasingová smlouva byla podepsána bez toho, že by se strany Krajského úřadu byla provedena předběžná finanční kontrola.

Výše leasingových splátek je proměnná vzávislosti minim. na dvou faktorech: výši DPH a pětiletý fix pro českou korunu vydávaný agenturou REUTERS. Smlouva obsahuje pouze výčet faktorů, na základě kterých se budou leasingové splátky včase měnit, není zde obsažen vzorec, podle kterého tyto se tyto splátky vypočítávají. Uvedený vzorec je opět know how firmy IMMORENT s.r.o. a kraj ani nemá zájem tuto informaci od firmy IMMORENT s.r.o. získat. Kraj tedy uzavřel smlouvu, při které trpně snáší fakt, že je věcí smluvního partnera, jaké částky bude kraj splácet.

Veřejná obchodní soutěž na pořízení administrativního centra stanovila podmínky, kterým prakticky mohl vyhovět jenom ten uchazeč, který měl uzavřenu dohodu sbývalým majitelem pivovaru. Účastníkem této veřejné soutěže byly firmy IMMORENT ČR s.r.o. a BAK Trutnov, přičemž BAK Trutnov předložil nabídku, která nesplňovala a ani nemohla splňovat podmínky soutěže. Následně se BAK Trutnov stal rozhodujícím subdodavatelem firmy SKANSKA, která byla generálním dodavatelem pro IMMORENT ČRs.r.o.