Prudký boj se nyní rozhořel kolem přírodní památky Plachta. Investorům, kteří vlastní v lokalitě pozemky, se nelíbí snaha ekologů hranice chráněného území rozšířit. Na řadu tak přišly ostřejší „zbraně“.

Zástupci firem, které na daném území chtěly začít stavět, nyní zpochybňují odborný posudek hradecké pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a podezírají některé její pracovníky z podjatosti.

„Jsme rozhodně proti tomuto zásahu do vlastnických práv. Na pozemcích chceme v souladu s platným územním plánem města realizovat své záměry. Jsme připraveni učinit všechna opatření, aby nedošlo k narušení chráněného území. Úplné znemožnění výstavby je však pro nás nepřijatelné,“ brání se v prohlášení zástupci jednotlivých firem.

Podle nich nastal střet zájmů v ten okamžik, kdy agentura byla krajským úřadem požádána, aby zhodnotila oprávněnost návrhu zástupců ekologických sdružení na rozšíření chráněné lokality.

„Neumím si představit, v čem by měl být onen střet zájmů. My jsme na základě odborných analýz a dalších rozborů hodnotili, zda je podaný návrh relevantní,“ říká Martin Hanousek, který se na vypracování posudku podílel.

Právě jeho osoba by měla být jednou ze zaujatých. Podle investorů je Hanousek ve střetu zájmů, jelikož je odborným poradcem a někde uváděn i jako člen sdružení Jaro Jaroměř, které se k návrhu na rozšíření Plachty připojilo.

„Já už nejsem členem organizace více než rok a půl. Vystoupil jsem z ní, abych nemohl být podezírán z podjatosti v úplně jiném případě. A petici za záchranu Plachty jsem také nepodepsal,“ vysvětlil Hanousek.

Další „oboustrannou“ osobou by měla být Blanka Mikátová. „Pokud má někdo dojem, že my, jako zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny jsme podjatí, je možné naše stanovisko napadnout v oponentním řízení,“ dodala Mikátová. K tomu však zatím nedošlo.

Zobrazení zájmového území v kontextu celého Hradce Králové a lesních ploch

Lokalita Plachta: Zobrazení zájmového území v kontextu celého Hradce Králové a lesních ploch.

Seznam vlastníků a předpokládané projekty:

KELCOM International spol. s r.o. – sídlo firmy
TURCK s.r.o. – sídlo firmy
STAKO, s.r.o. – bytový dům pro seniory
CAPITAL ASSETS, a.s.
ACCELERATE BUSINESS, a.s.
VIDOCQ s.r.o – ubytovací zařízení
IPB REAL – bytové domy

Celé znění petice najdete zde (ve formátu PDF)
"Petice za důslednou ochranu lokality NA PLACHTĚ v Hradci Králové
adresovaná Královéhradeckému kraji a zastupitelstvu města HK"

PROHLÁŠENÍ PETICE /TISKOVÁ ZPRÁVA/

V Hradci Králové 26.11.2009

V souvislosti s dnes předanou peticí za ochranu lokality Plachta v Hradci Králové hejtmanovi Královéhradeckého kraje si dovolují majitelé části pozemků v oblasti Na Plachtě III sdělit své stanovisko.

Vlastníci pozemků v části lokality Na Plachtě III jsou proti rozšíření stávající přírodní památky na jejich pozemky, na kterých chtějí v souladu s platným územním plánem realizovat své záměry. Současně prohlašují, že respektují a nenarušují stávající přírodní památku včetně jejího ochranného pásma.

Vlastníci upozorňují, že pozemky Na Plachtě III jsou kontinuálně v územních plánech města Hradec Králové vedeny jako pozemky stavební a v platném územním plánu z roku 2000 jsou tyto pozemky zařazeny do ploch občanského vybavení městského a regionálního významu
a ploch čistě obytné vícepodlažní zástavby. Případným vyhlášením přírodní památky Na Plachtě III by došlo k zásadnímu omezení vlastnického práva i práva podnikání. Proto je potřeba zdůraznit, že v případě rozšíření přírodní památky na území Na Plachtě III by majitelům vznikla škoda, jejíž náhrada by byla následně požadována. Existuje předpoklad, že k případné žalobě by se připojila i společnost IPB REAL, která vlastní největší pozemky v území Na Plachtě III a škoda by tak dosáhla až stovek milionů korun.

Vlastníci jsou si vědomi důležitosti ochrany přírody, jsou připraveni výstavbu na svých pozemcích realizovat při plném respektování všech zákonných požadavků v oblasti životního prostředí, zejména při respektování přírodních památek Na plachtě I a Na Plachtě II, a učinit všechna opatření, která by zamezila narušení daného biotopu.

Řešení, které zcela znemožní výstavbu v lokalitě Na Plachtě III, je pro ně však nepřijatelné.

KELCOM International spol. s r.o.
TURCK s.r.o.
STAKO, s.r.o.
CAPITAL ASSETS, a.s.
ACCELERATE BUSINESS, a.s.

Zde najdete charakteristiku lokality Plachta, zobrazení na mapách a další informace.

Ochránci přírodního ráje Plachta versus investoři?
(Názor čtenáře)


Zdá se mi článek v Hradeckém deníku z 26.11.2009 nevyvážený.

Rozumný člověk snad uzná, že obviňovat ochránce přírody na Plachtě, že jsou ve střetu zájmů, když hájí veřejně prospěšný zájem všech občanů ČR na nezničenou přírodu, je nesmyslné! V demokratickém státě, doufám že v takovém ještě žijeme, jsou práva jedince regulována nadřazenými právy většiny, to znamená zákony. Jak je to tedy s „vlastnickým právem a právem podnikání“, kterého se vy, investoři, domáháte? V našem zákonodárství je zakotvena Listina základních práv a svobod, která v čl. 11 odst. 3 říká: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem." Někteří z vás jste pozemky získali před změnou územního plánu v roce 2000, někteří po ní, někteří dle názorů státu v rozporu se zákony ČR (podnět k určovací žalobě na neplatnost prodeje u pozemku IPB real s.r.o.), jiní v souladu se zákony, ale všichni tvrdíte, že v dobré víře. Ptám se v dobré víře k čemu? Že územní plán vám dává nějaký generální pardon, před zákony a povinnostmi, jež musí splnit každý stavebník? Územní plán je pouze představa obce, města, kraje, že v daném území si představuje, že by mohlo něco být! Možná jste někomu věřili, že to nějak „skoulí“, ale vhledem k tomu, že neznalost zákonů neomlouvá, jste si evidentně špatně zjistili rámec rizik před svou investicí! Zdá se to až neuvěřitelné, vždyť na oněch sporných plochách na Plachtě byly již po několik desetiletí dokumentovány vzácné a chráněné druhy a také zde byly snahy o vyhlášení chráněného území (jež vedení Města HK zmařilo). I přesto, že město, které změnilo na Plachtě územní plán bez respektu k již tehdy známým unikátním přírodním hodnotám a proti zákonu o ochraně přírody a krajiny, na kauze Plachty nese hlavní vinu, i vy máte na možném zmaru svých investic řádný díl vlastní viny. Sami se ptejte, proč jste si při nákupu pozemků nezískali důležité informace od všech institucí, které se odborně zabývají shromažďováním přírodovědných dat z regionu (AOPK, KUHK, MVČ HK, MMHK)?

Jako je rozdíl mezi pitnou vodou a vodou z kaluže, je třeba rozlišovat mezi místem, kde je možné něco postavit a kde převažují celospolečenské důvody a kde to tedy nejde! Nic proti stavbě domů nemáme a to obecně ani na Plachtě a proto nic zásadně nenamítáme, když jiný investor hodlá na vyasfaltované ploše po bývalém skladu řeziva fy Petrof stavět bytové domy. Tento investor si ale evidentně lépe předem rozmyslel případná rizika své investice než vy, kteří jste se rozhodli stavět v bezprostřední blízkosti unikátní přírodní památky, patrně bez zjištění souvislostí? Teď se asi ale budete divit: Zákon - a pouze o jeho důsledné prosazení nám jde - je k vám, investoři, v případě vyhlášení přírodní památky bez vašeho souhlasu, na vašich pozemcích, nepřiměřeně tvrdý, protože nikde, četl-li jsem příslušné zákony dobře, vám nenáleží žádné náhrady. Chápu vaše rozhořčení a říkám, že by měly být kompenzovány vaše zmařené investice do koupě pozemků z důvodu prosazení obecného zájmu ochrany přírody a to například z Operačního programu ŽP (odkoupení pozemků státem). Pochopitelně, že náhrady za jiné „újmy“ (zamýšlený zisk atd.) by byly díky podcenění rizik vašich investic nemorální!

Je to již rok, co jsme některé z vás přesně na toto upozorňovali a navrhovali vám, abyste se začali o tyto možnosti u úřadů státu zajímat! Také jsme navrhovali mnohostranná jednání s vámi, městem HK a ostatními dotčenými orgány státní správy, jež by měla vézt k nějaké rozumné cestě jak z problému ven! Místo toho politici města i vy vytváříte mediální bubliny, platíte mediální protikampaně apod. To není konstruktivní přístup chránící vaše zájmy, víte, lidé nejsou hloupí a Češi už historicky umí číst mezi řádky a tak vás a především „těch spřízněných“ politiků mají dost! Pojďme, vylezme z imaginárních zákopů a začněme jednat, jak z tohoto problému se ctí ven, bez politického kličkování a podrazů!

Mgr. T. Kopecký EKOENTO ČR – sdružení aplikované ekologie o.s.