Nový model lékařských pohotovostí schválilo krajské zastupitelstvo. Službu budou zajišťovat čtyři oblastní nemocnice v okresních městech, v Hradci Králové fakultní nemocnice.

Pacienti nemusí mít obavy

Náměstek hejtmana Rostislav Všetečka zdůraznil, že dojde ke zkvalitnění péče lékařských pohotovostí, neboť v nemocnicích mohou být pacientům poskytnuta veškerá následná vyšetření.

„Pohotovost bude pro stavy odkladné péče v době, kdy není dosažitelný praktický lékař, tedy o svátcích a o víkendech v oblastních nemocnicích okresních měst od 8 do 20 hodin,“ uvedl náměstek.

Dodal, že jde o pohotovosti pro dospělé, u stomatologických a dětských ambulancí se stav nemění.

V Hradci bude lékařská pohotovost od pondělí fungovat v pavilonu interních oborů v areálu fakultní nemocnice v pondělí až pátek od 16 hodin do 7 hodin. O víkendech a o svátcích od 8 do 7 hodin následujícího dne. Dětská a stomatologicklá pohotovost a pohotovostní lékárna zůstávají v budově záchranné služby.

Sedm lékařských pohotovostí v kraji padne

Počet lékařských pohotovostí v kraji bude od října výrazně nižší. Zatímco dnes mohou lidé zamířit v naléhavých případech do ordinací na 12 místech, od příštího měsíce budou mít pouze pět možností.

Uzavření sedmi pohotovostí odsouhlasili krajští zastupitelé, kteří navíc sjednotili ordinační dobu. Pohotovosti by měly pokrýt čas, kdy není lidem dostupný praktický lékař, tedy o víkendech a o svátcích od osmi do 20 hodin.

„Pohotovosti jsou málo využívané, ale často zneužívané. Navštěvují je lidé, kteří se z nejrůznějších důvodů vyhýbají návštěvě praktického lékaře v ordinačních hodinách,“ uvedl mluvčí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Lukáš Pochylý. Dalším důvodem jsou podle něho vysoké náklady. Kraj může omezením ročně ušetřit 35 milionů korun.

Pohotovost budou zajišťovat nemocnice v Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Trutnově a v Hradci. „Dva miliony navíc vyhradíme na dopravní službu, kdy bude možné přivézt člověka, který potřebuje pomoc a nemá možnost dopravy,“ řekl krajský radní Rostislav Všetečka.

Lékařská pohotovost vKrálovéhradeckém kraji


Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo 13. září 2007 novou podobu lékařských pohotovostí. Moderní a kvalitnější službu budou zajišťovat čtyři oblastní nemocnice vokresních městech Kraje a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Na nové podobě pohotovostí se během jednání 28. srpna 2007 shodli představitelé dotčených obcí, oblastních nemocnic, záchranné služby, Zdravotnického holdingu i Královéhradeckého kraje a 4. září snavrhovaným modelem vyslovil souhlas i zdravotní a sociální výbor Khk.

Co přináší nový model lékařské pohotovosti

Především se od 1. října 2007 služba přesune zdvanácti míst do čtyř oblastních nemocnic a Fakultní nemocnice vHradci Králové. Tím se služba maximálně zefektivní, zkvalitní péči, ušetří lidem zbytečné cesty mezi pohotovostí a nemocnicí a přitom ušetří nemalé finanční prostředky.

Aby se lidé dostali vždy a včas na správné místo, a přitom si nemuseli pamatovat celý mechanizmus lékařské péče, zřídil Zdravotnický holding Khk ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou speciální informační telefonní linku.

Na čísle 841155155 získá volající veškeré potřebné informace o místech a provozní době pohotovostí, o možnostech ošetření a soperátorem může konzultovat vzniklou situaci. Vpřípadě potřeby může na lince navíc konzultovat své obtíže spohotovostním lékařem. Volání na tuto linku je vceně místního hovorného a dostupná je nepřetržitě 24 hodin denně.

Proč byla nutná změna

Dosavadní systém Lékařské služby první pomoci (LSPP) byl velmi zastaralý a nevyhovující. Naprostou většinu jeho úloh převzala Zdravotnická záchranná služba (ZZS), která poskytuje odbornou pomoc vpřípadě všech neodkladných stavů, které bezprostředně ohrožujících život, mohou vést prohlubováním chorobných změn knáhlé smrti, mohou bez rychlé pomoci způsobit trvalé chorobné změny, působí náhlé utrpení a bolest nebo způsobují náhlou změnu chování a jednání postiženého ohrožující jeho samotného nebo okolí.

Lékařská pohotovost tak nyní slouží pouze pro případy odkladné péče, kdy dojde knáhlé změně zdravotního stavu nebo zhoršení chronického onemocnění a nelze čekat na řádné ošetření praktickým lékařem. Takových situací je poměrně málo, služba je proto velmi málo využívána, ale o to častěji zneužívána. Pohotovosti nejčastěji navštěvují lidé, kteří se znejrůznějších osobních důvodů vyhýbají řádné návštěvě svého praktického lékaře vběžných ordinačních hodinách.

Zastaralý systém LSPP vedl kvysokým finančním ztrátám. Ušetřené peníze tak budou moci být použity na kvalitnější akutní péči, léčbu závažných stavů, moderní medicínské vybavení a podobně. Ročně se jedná o desítky milionů korun.

Jak budou fungovat pohotovosti nově

Od 1. října 2007 budou lékařskou pohotovost (dříve LSPP) zajišťovat přímo nemocnice. Půjde o čtyři oblastní nemocnice – vJičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově. VHradci Králové se do systému zapojí Fakultní nemocnice. Pohotovosti budou fungovat pro stavy odkladné péče vdobě, kdy není dosažitelný praktický lékař, tedy o víkendech a svátcích od 8 do 20 hodin. Před návštěvou pohotovosti doporučujeme konzultovat stav na telefonu 841155155 (za cenu místního hovorného), kde občané získají od operátora potřebné informace o místě pohotovostního ošetření a slékařem se mohou poradit o vzniklých obtížích. Linka funguje 24 hodin denně a je již vprovozu.

Pokud by nastala situace zvýšené návštěvnosti pohotovostí, např. chřipkové epidemie apod., vyhradil si Zdravotnický holding možnost okamžitě obnovit ordinační doby vdalších místech Kraje. Jednak se tím ordinace dočasně více „přiblíží pacientům“, ale současně nabídnou více míst ošetření a větší kapacitu pro zvýšený příjem pacientů a tím ochrání nemocnice před zahlcením. Na podobný mimořádný a přechodný režim je celý systém nových lékařských pohotovostí připraven a jsou na takové situace i vyčleněny finanční rezervy.

Změna se týká pouze pohotovosti pro dospělé. Netýká se dětských ani stomatologických pohotovostí a netýká se ani pomoci při neodkladných stavech, která je plně poskytována Zdravotnickou záchrannou službou (telefon 155).

Co dělat vpřípadě závažných stavů

Volat 155 – tísňovou linku Zdravotnické záchranné služby. Školení operátoři na základě Vašich informací rozhodnou o dalším postupu. Pokud se ukáže, že se nejedná o neodkladný stav a zásah záchranné služby není nutný, poradí operátoři volajícímu další správný postup. Takové, byť vlastně „zbytečné“ volání na tísňovou linku, není trestné.

Pokud má volající oprávněný důvod kobavám o život a zdraví postiženého, pak je právě na profesionálních operátorech, zdravotnících a lékařích, aby vyhodnotili situaci, pomohli a poradili.


Systém je „pojištěný“ proti omylu a funguje i opačným směrem. Pokud někdo zavolá na linku 841155155 a operátor zjistí, že se může jednat o neodkladný stav, vyrazí na místo události rovnou záchranná služba.


Slovníček pojmů

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) – ZZS Královéhradeckého kraje je příspěvkovou organizací Kraje. Vznikla postupným sloučením 18 posádek záchranných služeb a pokrývá celé území Královéhradeckého kraje. Prostřednictvím svých posádek ve 13 výjezdových stanovištích zajišťuje odbornou pomoc při neodkladných stavech ohrožení života a zdraví.

Rychlá lékařská pomoc (RLP) – je výjezdová posádka ZZS ve složení: lékař, zdravotnický záchranář, řidič-záchranář. Poskytuje pomoc u závažných stavů, interních stavů a dalších indikovaných případech. VKhk je 12 posádek RLP.

Rychlá zdravotnická pomoc (RZP) – je výjezdová posádka ZZS ve složení: zdravotnický záchranář, řidič-záchranář. Posiluje síť ZZS pro neodkladné stavy, poskytuje pomoc u nehod, zhoršení zdravotního stavu, může zajišťovat i převozy pacientů mezi zdravotnickými zařízeními. VKhk je 9 posádek RZP.

Letecká záchranná služba (LZS) – je součástí ZZS, stanoviště má vHradci Králové, kde službu zajišťuje se spolupráci sPolicií ČR a létá pod označením Kryštof 6. Je určena pro závažné stavy, nehody a další indikované případy, kdy je nutná rychlá dostupnost a transport do nemocnice.

Dopravní zdravotní služba (DZS) – zajišťuje transport pacientů, posádku tvoří pouze řidič-záchranář. Nejedná se o neodkladné stavy.

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje (ZhKhk) – akciová společnost ve stoprocentním vlastnictví Kraje, která jako mateřská organizace zajišťuje chod dceřiných oblastních nemocnic a řídí a koordinuje jejich činnost.

Kde najít informace


Telefon 841155155 – informace o místech a ordinačních hodinách pohotovostního ošetření, možnost konzultace spohotovostním lékařem o vhodném dalším postupu.

Internet www.zhkhk.cz – webová stránka Zdravotnického holdingu sinformacemi o krajském zdravotnictví, oblastních nemocnicích a rozcestníkem.

Internet www.zzskhk.cz – webová stránka Zdravotnické záchranné služby sinformacemi o její práci a službách, výjezdových stanovištích.