Krajskému městu hrozí nedostatek pitné vody. Jako jedno z řešení situace se plánuje výstavba přehrady Pěčín za 11 miliard korun, v hradecké části Březhrad se přitom nachází vodní zdroj, který by dokázal zásobovat vodou až třetinu metropole. Bývalé vedení Hradce Králové však před deseti lety prohlásilo, že březhradskou vodu nepotřebuje a rozhodlo, že přímo nad zdrojem vznikne sklad železa.

„Seriózní studie nezařadily Březhrad mezi perspektivní vodní zdroje,“ prohlásila tehdejší náměstkyně primátora Pavla Finfrlová s tím, že voda ze zdroje by se musela čistit a že neexistuje napojení vrtu na vodárenskou soustavu.

VaK: Nedostatek vody nehrozí

S jejím názorem se i po deseti letech ztotožňuje vedení VaK Hradec Králové. Podle jeho vyjádření městu nedostatek pitné vody nehrozí. Technicko-provozní náměstek VaK Pavel Loskot pro Deník uvedl, že kvalita vody z březhradského zdroje neodpovídá zákonným požadavkům a vyhlášce ministerstva zdravotnictví, takže vyžaduje úpravu.

„Pořizovací náklady na úpravnu vody Březhrad a provozní náklady tohoto zařízení by významně zasáhly do ceny vody v Hradci Králové,“ sdělil Pavel Loskot. Podle jeho vyjádření by cena činila 70 až 150 milionů korun. Problémem by prý bylo také vytyčení ochranného pásma kolem zdroje, které by kromě jiného zahrnovalo i čistírnu odpadních vod Březhrad, pro jejíž rozšířený provoz zahrnující i těžké kovy a nebezpečné chemikálie bylo nedávno vydáno integrované povolení.

Strategické umístění a velký potenciál

Odborníci, kteří před několika lety vypracovávali k tomuto problému posudky, však věc vidí jinak. „Jde o součást významné oblasti s přebytky podzemních vod, které v případě nadále se zhoršující situace v prameništi Litá zásobujícím Hradec Králové je nutno považovat za rezervní využitelné zásoby vhodné k zásobení,“ uvedl tehdy Radko Pavliš z Vodních zdrojů Chrudim.Hydrogeolog Karel Lusk k náročnosti odstranění manganu a železa z březhradské vody upozornil, že s použitím nanotechnologií se to už v nedaleké budoucnosti může stát celkem „triviální záležitostí“. „Studny jsou konzervované a tedy je perspektivní, že jejich životnost bude i několik desítek let,“ doplnil.

Pavel Sonda z Březhradu připomněl, že tamější zdroj nebyl před lety do vodárenské soustavy zařazen, protože byl v soukromém vlastnictví - patřil bývalému masokombinátu Salma. „Je to stejná voda, jako proudí ze zdrojů v Čeperce, Oplatilu, Chlumci nebo Bydžově,“ řekl Deníku. Podle něj je nutné zdroj chránit, protože má strategické umístění i velký potenciál pro období sucha: „Zatím tuto vodu není nutné využívat, ale selský rozum nám velí, abychom zdroj v maximální možné míře bránili před znečištěním. Jinak bychom toho mohli v budoucnu litovat.“

Rozpory
Odborníci se neshodují v tom, jak vydatný vodní vrt v Březhradu je. Posudek z roku 2008 uvádí, že by dokázal pokrýt až třetinu potřeby pitné vody v Hradci Králové.
Tomu však oponuje Pavel Loskot z VaK: „Z pohledu bilancí potřeby vody by zdroj Březhrad s kapacitou 40 l/sec představoval pouze 16 procent průměrné potřeby skupinového vodovodu Hradec Králové.“