Bronislav Ostřanský

Doslechl jsem se, že vedení Královéhradeckého kraje odsouhlasilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000 korun hnutí AntiMešita. Přiznám se, že jsem tuto zprávu nejprve pokládal za vtip, tak absurdní mi připadala, dokud mě však média nepřesvědčila o opaku. Rád bych toto rozhodnutí vnímal jen jako poněkud kuriózní výsledek rozhodovacích mechanismů, jimž nerozumím, ovšem děsí mě ten nešťastný precedens, k němuž došlo. Ze státních peněz se podporuje organizace prokazatelně šířící nenávist vůči jednomu náboženství. Jako pracovník Orientálního ústavu AV, jenž se ve své vědecké i pedagogické činnosti věnuje zejména středověkému islámskému myšlení, nemívám obvykle potřebu se vyjadřovat k aktuálním problémům týkajícím se islámu, avšak vzhledem k závažnosti řečeného případu cítím potřebu zde učinit výjimku.

Aby však nedošlo k nedorozumění, chtěl bych předeslat, že diskuse o islámu pokládám za potřebné. Domnívám se rovněž, že o islámu a Evropě je třeba hovořit, se všemi riziky, která k tomu patří, neboť jsem přesvědčen, že jakékoliv tabuizování této problematiky nebo „kádrování“ těch, kdo se k ní má vyjadřovat a kdo nikoliv, je kontraproduktivní, eticky zcela neúnosné a společensky nebezpečné. Před problematikou islámu nikam neutečeme, byť se nás na rozdíl od řady západoevropských zemí nyní bezprostředně netýká jako žhavé vnitropolitické téma. Nejen proto je žádoucí se o toto náboženství zajímat, polemizovat o něm a v tomto směru dokázat vyslechnout též názory kritické.

Islamofobii v ČR osobně pokládám za vážné společenské riziko, ovšem vzhledem k obtížné uchopitelnosti tohoto fenoménu zároveň za velkou intelektuální výzvu, a to nejen pro badatele v humanitních oborech. Kritika islámu má mnoho podob, od vysoce sofistikovaných akademických počinů, až po „hlas lidu” na internetu. Hnutí AntiMešita zastupováno Valentinem Kusákem představuje z mého pohledu tu nejpokleslejší rovinu „zájmu o islám“. Tady už nejde o nějaké kritické polemiky, výhrady, nýbrž o šíření nenávisti za pomoci všemožných demagogických prostředků.

Vladimír Derner

Sdružení AntiMešita otevřelo veřejnou diskuzi, jejímž předmětem jsou politické a ekonomické dopady islamizace Evropy. V rámci svých aktivit uspořádalo přednášky, na kterých velmi fundovaně vystoupil např. doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D. z Jihočeské Univerzity nebo poradce premiéra ČR MUDr. Roman Joch. V těchto vystoupeních se v žádném případě nejednalo o jakýkoliv projev náboženské nesnášenlivosti. Naše západní civilizace prošla dlouhým vývojem, jehož výsledkem je svobodná demokratická společnost, v níž si jsou všichni lidé (ženy nevyjímaje) rovni. Zcela jiným vývojem prošly islámské země, ve kterých je dnes i v civilním životě důsledně uplatňován zákon šaríja nebo které jsou ovládány různými vojenskými diktátory. Mnozí islámští představitelé se netají přesvědčením, že imigrací a populačním vývojem s použitím demokratických nástrojů dospěje Evropa během několika desítek let k islámskému státu.

Z veřejných prostředků jsou vynakládány mnohamilionové částky na zajištění imigrantů z islámských zemí. Právě imigrace je významným faktorem islamizace Evropy. Patnáctitisícový příspěvek z rozpočtu kraje na prezentaci odlišného názoru je snahou alespoň částečně tuto disparitu vyrovnat.