Co je to ptačí chřipka

Ilustrační fotoPtačí chřipka nebo také aviární influenza je vysoce nakažlivé onemocnění domácích ivolně žijících ptáků se širokým rozvojem klinických příznaků, od infekcí bez poruch celkového zdravotního stavu až po vysoký stupeň mortality(závisí na druhu ptáků ana příslušném typu asubtypu viru). Inkubační doba je taktéž závislá na příslušném subtypu viru, kolísá od několika málo dní (3 dny) až po 1 týden. Původcem je Influenzavirus A, který je celosvětově rozšířen. Mezi nejčastější klinické příznaky patří dýchací obtíže (cyanóza, otok hlavy), pokles produkce vajec, průjem, výtoky zdutiny nosní aústní, nervové příznaky. Přenos na člověka je vevropských podmínkách teoretický. Problémem je potencionální rekombinace viru.

 

Vobdobí června ačervence letošního roku se HZS ČR podílel na likvidaci ohnisek nákazy ptačí chřipkou ve velkochovech drůbeže na Orlickoústecku. Tato událost vyvolala zájem nejen veřejnosti, ale také odborníků zejména proto, že se nákaza vyskytla poprvé vČeské republice ve velkochovech.

 

Postup pro zdolání nákazy

Ilustrační fotoPrávní rámec postupu pro zdolání nákazy je dán zákonem č. 166/1999 Sb., oveterinární péči aozměně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, avyhláškou č. 36/2007 Sb., oopatřeních pro tlumení aviární influenzy aozměně vyhlášky č. 299/2003 Sb., oopatřeních pro předcházení azdolávání nákaz anemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.

Pro zdolávání ohnisek nákazy ptačí chřipkou ve velkochovech zpracovala Státní veterinární správa ČR vroce 2005 „Operační manuál pro zdolání aviární influenzy“. Tento manuál vznikl pro potřeby úředních veterinárních lékařů, aby jim poskytl praktické informace týkající se zvládání ohniska ptačí chřipky.

Zapojení složek IZS do společného řešení mimořádné události pro zabránění šíření nákazy je vsouladu s§ 34 zákona č.239/2000 Sb., ointegrovaném záchranném systému aozměně některých zákonů ve znění zákona č.320/2002 Sb., avsouladu se zákonem č.133/1985 Sb., opožární ochraně. Postup HZS ČR aintegrovaného záchranného systému je rozpracován vZapojení HZS ČR aintegrovaného záchranného systému při realizacimimořádných veterinární opatření ke zdolání chřipky ptáků (č.j. PO-682/IZS-2006 ze dne 27. března 2006).

Farma Tisová

Dne 20. 6. 2007 byl vodpoledních hodinách informován ředitel HZS Pardubického kraje ovýskytu ptačí chřipky vobci Tisová na Orlickoústecku. Po získání prvotních informací svolal na 20.00 hodin poradu zúženého krizového štábu HZS Pardubického kraje ve složení ředitel HZS Pardubického kraje, náměstek krajského ředitele pro IZS aoperační řízení, ředitel ÚO Ústí nad Orlicí, řídící důstojník kraje ařídící důstojník ÚO Ústí nad Orlicí. Sohledem na skutečnost, že hejtman Pardubického kraje svolal na 21.00 hodin bezpečnostní radu kraje, byly rekapitulovány dosavadní informace anastíněn další možný postup. Vzhledem kpředpokládané žádosti příslušného orgánu veterinární správy ospolečném řešení mimořádné události spojené smimořádnými opatřeními ke zdolání chřipky ptáků avzájmu veřejného zdraví, rozhodl ředitel HZS Pardubického kraje, že vtakovém případě bude velitelem zásahu pro koordinaci nasazení složek IZS dle zákona oIZS službu konající řídící důstojník kraje.

Na jednání bezpečnostní rady kraje byly rekapitulovány dosavadní informace. Jednalo se ochov krůt vobci Tisová uVysokého Mýta. Chovatelem je ZOD Zálší, a.s. Krůty byly chovány vpěti halách po 1200 kusech ohmotnosti přibližně 11 kg na kus. Od 16. 6. 2007 byl chov léčen na bakteriální onemocnění. K20. 6. 2007 uhynuly stovky kusů. Byl potvrzen virus ptačí chřipky. Během noci měl být potvrzen subtyp viru, předpokládal se vysoce virulentní kmen vyžadující razantní opatření.

Zaměstnanci krajské veterinární správy byla provedena uzávěra ohniska nákazy. Uhynulé kusy byly likvidovány vasanačním podniku. Byl stanoven postup ke zdolání nákazy, asice utracení zbylých ptáků, plošná dezinfekce apo 24hodinách vyklízení podestýlky aumytí všech prostor vohnisku. Předpokládalo se vyhlášení mimořádných veterinárních opatření formou nařízení.

Byla provedena rekapitulace sil aprostředků nutných ke zdolání nákazy, zejména bylo potvrzeno nasazení 156. záchranného praporu Armády ČR (AČR) Olomouc kdekontaminaci osob atechniky, pomoci při vynášení drůbeže aúklidových pracích vohnisku. Jednání bezpečnostní rady kraje bylo ukončeno usnesením, dále pokračovalo jednání představitelů základních složek IZS, představitelů KVS aKHS. Na tomto jednání byl dohodnut další postup.

Na místě zásahu se konalo úvodní jednání zúčastněných složek dne 21. 6. 2007 v08.00 hodin. Byl ustanoven štáb velitele zásahu, který byl umístěn vadministrativní budově mechanizačního střediska. Byla určena místa pro zřízení stanoviště dekontaminace osob astanoviště dekontaminace techniky. Byl zajištěn dostatečný počet osob nutných kvynášení krůt do kontejnerů sCO2. Jako optimální pro nasazení se jevil počet dvou až tří dvacetičlenných skupin, které by se střídaly vpřibližně dvouhodinových intervalech, ato zejména sohledem na klimatické podmínky. Kapacitní možnosti chovatele neumožňovaly vyčlenit víc než jednu skupinu, proto byly další dvě skupiny zajištěny zpříslušníků AČR. Zahájení vyklízení hal bylo stanoveno na 13.00 hodin. Do té doby bylo postaveno stanoviště dekontaminace osob. Vprázdné silážní jámě před halami bylo vytvořeno stanoviště dekontaminace techniky azaměstnanci pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz připravili zařízení pro usmrcování krůt oxidem uhličitým, asanační podnik přistavil speciální kontejnery pro odvoz kadáveru. Všechny osoby, které byly předurčeny pro práci vohnisku, byly před vstupem do ohniska ošetřeny antivirovým preparátem Tamiflu. Postup prací při vyklízení zvířat byl negativně ovlivněn technickými problémy při obsluze apřemísťování zařízení pro utrácení zvířat. Vzniklé problémy se dařilo postupně odstraňovat.

Během odpoledních hodin začaly přípravné práce pro zahájení plošné dekontaminace. Byl zajištěn dostatečný počet sil aprostředků pro práci čtyř skupin po 4 až 5 osobách vpřetlakových protichemických oblecích. Tuto činnost společně zajistili příslušníci AČR aHZS Pardubického kraje. Příslušníci AČR připravovali dodávku roztoku chloraminu v60°C teplé vodě. Příprava dekontaminačního roztoku probíhala ve 2 ksARS (armádní rozstřikovací stroj) na podvozku PV3S. Jednu skupinu pro práci vpřetlakových protichemických oděvech zajišťovali rovněž příslušníci AČR adalší skupiny zajišťovali příslušníci HZS Pardubického kraje. Od 20.00 hodin probíhaly současně obě činnosti, vyklízení autrácení ptáků aplošná dekontaminace již vyklizených hal. Ve21.00 hodin byly práce přerušeny stím, že bylo vyklizeno 80 % krůt adekontaminováno 20% plochy hal.

Dne 22. 6. 2007 byly zahájeny přípravné práce v07.00 hodin. Vyklízení krůt začalo v08.30 hodin aplošná dekontaminace byla zahájena v10.00 hodin. Upřípravy roztoku chloraminu byl změněn způsob ohřevu teplé vody sohledem na technické možnosti ARS. Příprava teplé vody přímo vARS (přibližně 2200 l), která trvá asi 1 hodinu, byla nahrazena dovozem teplé vody zteplárny podniku Saint-Gobain, a.s., vLitomyšli. Kpřepravě byla využita CAS 32 T 815. Mohly tak být urychleny práce při plošné dekontaminaci. Vyklízení krůt zhal ajejich utrácení bylo ukončeno ve 12.00 hodin aplošná dekontaminace byla ukončena v17.00 hodin.

Souběžně stěmito pracemi probíhalo utrácení drobných chovů vobci Tisová plně vrežii pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz. Jednotky PO dovážely vodu odborné firmě, která prováděla následnou dezinfekci drobných chovů.

Od ukončení plošné dekontaminace jednotlivých hal běžela 24 hodinová lhůta pro působení dezinfekce. Dne 23. 6. 2007 byl zpreventivních důvodů za asistence jednotek PO spálen stoh, ze kterého pocházela sláma na podestýlku pro chov krůt. Spálení stohu bylo nařízeno vzhledem ktomu, že nebylo možné vyloučit, že je kontaminován virem ptačí chřipky. Téhož dne po ukončení 24 hodinové lhůty mohlo být přikročeno kvyklízení podestýlky zhal ajejich následnému důkladnému umytí. Tyto činnosti již prováděli zaměstnanci chovatele pomocí vlastní techniky. Dekontaminaci osob itechniky při vyklízení podestýlky zajišťovala AČR svými prostředky. Po ukončení těchto prací byla ukončena ičinnost AČR. Dekontaminaci osob při mytí hal prováděl HZS Pardubického kraje ve spolupráci sHZS Královéhradeckého kraje. Mytí hal bylo ukončeno 25. 6. 2007 ve 14.00 hodin, místo zásahu bylo předáno zástupci KVS.

Farma Nořín

Dne 27. 6. 2007 vdopoledních hodinách byla na KOPIS HZS Pardubického kraje přijata informace, že je potvrzen výskyt ptačí chřipky vdalším chovu. Jednalo se ochov brojlerů vNoříně, části obce Zálší. Chovatelem bylo ZOD Zálší, a.s. Brojleři byli chováni vobjektu bývalého kravína ve dvou patrech vcelkovém počtu přibližně 27 000 kusů ahmotnosti 2 kg na kus.

Scénář pro řešení této situace byl stejný jako vprvním případě. Sohledem na zjištění, že kolem odchovny je omezený prostor pro rozvinutí dekontaminačních stanovišť, kterými disponuje AČR, byly vyžádány odřad HZS hl. m. Prahy se stanovištěm dekontaminace techniky aodřad HZS Královéhradeckého kraje se stanovištěm dekontaminace osob. Vyžádání 156. záchranného praporu AČR Olomouc bylo provedeno rovněž. Ředitel HZS Pardubického kraje rozhodl, že na řízení zásahu apracech vohnisku se budou podílet pokud možno stejné osoby jako vprvním případě. Byl tak respektován požadavek hygieniků, aby se nezvyšoval počet osob zapojených do prací vohnisku nákazy. Smalými výjimkami se tak při řešení likvidace ohniska nákazy setkala stejná skupina osob. Umístění štábu VZ vNoříně nebylo možné, proto bylo rozhodnuto, že bude umístěn vpřibližně 2 km vzdálené administrativní budově ZOD Zálší, a.s. Ve 14.00 hodin byla zahájena činnost štábu VZ. V15.30 hodin proběhlo úvodní jednání zúčastněných složek. Byla provedena rekapitulace dostupných sil aprostředků abyl stanoven postup prací tak, aby počátek vyklízení brojlerů zhal ajejich utrácení byl ve 20.00 hodin. Bylo rozhodnuto, že práce budou prováděny neodkladně anepřetržitě. Bylo zajištěno osvětlení objektu ajeho okolí, dekontaminačních stanovišť abezpečnostního koridoru (areál nebyl oplocen). Kvyklízení brojlerů zhaly byly použity plastové popelnice, které byly poté pomocí vysokozdvižného vozíku vyvezeny do úrovně víka kontejneru. Tam byli brojleři zpopelnic přemístěni do kontejneru autraceni pomocí CO2. Vyklízení provedli příslušníci AČR. Vyklízení brojlerů ajejich utrácení bylo ukončeno dne 28. 6. 2007 v03.17 hodin. Plošná dekontaminace objektu byla provedena stejným způsobem jako vprvním případě společnými silami AČR aHZS Pardubického kraje dne 28. 6. 2006 od 08.30 do 15.00 hodin. Téhož dne během dopoledne byla vblízkosti haly pomocí UDS AČR vykopána jáma pro uložení podestýlky. Rovněž bylo od ranních hodin prováděno utrácení drobných chovů vNoříně. Technicky bylo zabezpečeno stejně jako vprvním případu. Dne 29. 6. 2007, po uplynutí 24 hodinové lhůty pro působení dezinfekce, proběhlo vyklízení podestýlky aod 17.00 hodin mytí haly, které pokračovalo nepřetržitě do 30. 6. 2007 do12.00 hodin, kdy byly ukončeny práce vohnisku nákazy amísto zásahu bylo předáno zástupci krajské veterinární správy.

Netřeby, Kosořín, Loučky aZářecká Lhota

Ilustrační fotoDne 11. 7. 2007 vdopoledních hodinách byl informován ředitel HZS Pardubického kraje ovýskytu ptačí chřipky vchovech drůbeže vNetřebech, části obce České Heřmanice aKosoříně, části města Choceň. Na obou farmách byly chovány masné slepice ováze 4až 5 kg. VNetřebech byly slepice chovány ve třech halách vpočtu přibližně 18000 kusů, chovatelem byla firma Mach Drůbež, a.s. VKosoříně byly slepice chovány vdevíti halách vpočtu asi 54000 kusů. Chovatelem byla firma Vajax, a.s. Bylo zřejmé, že rychlá likvidace ohniska nákazy si vyžádá nasazení podstatně většího množství sil aprostředků. Průzkumem zmapových podkladů byly zjištěny základní informace pro rozhodnutí, jaký způsob dekontaminace osob atechniky bude zvolen. Sohledem na místní podmínky byla zvolena dekontaminační stanoviště HZS ČR ana OPIS MV-GŘ HZS byl dán požadavek na aktivaci dvou stanovišť dekontaminace osob advou stanovišť dekontaminace techniky. Bylo také nutné tato stanoviště doplnit technikou AČR, proto byla cestou OPIS MV-GŘ HZS vyžádána pomoc AČR. Dalším úkolem bylo rozhodnout, jakým způsobem bude prováděno utrácení drůbeže. Bylo rozhodnuto, že na začátku prací bude zahájeno utrácení dosavadním způsobem, tj. vynášením živé drůbeže ajejich utrácení vkontejnerech naplněných CO2, adále bude vco nejkratší době připraveno utrácení pomocí zaplynování celých hal pomocí CO2, což mělo snížit náročnost prací při vyklízení. V15.00 hodin byl se zástupci obou firem projednán postup prací, byli seznámeni sproblematikou prací vohnisku abyli požádáni ozajištění místa pro štáb VZ azajištění stravování aubytování pro zasahující. Vzhledem ktomu, že obě firmy neměly téměř žádné zázemí apočet zaměstnanců byl rovněž velmi malý, byla využita nabídka firmy ZOD Zálší, a.s., aštáb VZ byl umístěn vjejí administrativní budově, stejným způsobem bylo zajištěno zázemí pro zasahující. Dalším problémem byl způsob ustájení slepic. Slepice byly sice chovány na podestýlce, ale ve středové ose haly byly snůškové klece apo stranách haly byly krmné linky. Tyto linky bylo nutné demontovat odbornou firmou avynést mimo haly. Do již známého scénáře prací se tak dostala před zahájením utrácení drůbeže další činnost – demontáž linek. Vytvoření harmonogramu prací ovlivnilo několik faktorů. Zejména kapacita asanačního podniku apřepravní kapacita (počet ktomuto určených kontejnerů avzdálenost mezi ohniskem nákazy aasanačním podnikem). Na tento limit byl připravován dostatečný počet sil aprostředků. Bylo rozhodnuto, že vodpoledních anočních hodinách budou provedeny přípravné práce, tj. rozvinutí dekontaminačních stanovišť ademontáž linek tak, aby mohlo být vdopoledních hodinách následujícího dne zahájeno utrácení vNetřebech. Po ukončení utrácení vNetřebech se mělo kontinuálně pokračovat vKosoříně.

Dne 12. 7. 2007 od 08.00 hodin byla zahájena činnost úvodním jednání štábu VZ. VNetřebech byly ukončeny přípravné práce amohly být započaty další činnosti, pro které byl zajištěn dostatečný počet sil aprostředků. Pro kontinuální přechod prací na farmu Kosořín anepřetržitou činnost ke zdolání ohnisek nákazy bylo nutné vyžádat odřady HZS krajů opočtu 20 příslušníků na odřad. Počet apředpokládaný čas nasazení odřadů se průběžně aktualizoval. Celkem bylo nasazeno 10 odřadů HZS krajů. Personálně bylo připraveno střídání členů štábu avelitele zásahu ve dvanáctihodinových směnách. Činnost štábu VZ významným způsobem podpořil osobní účastí generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán.

Vodpoledních hodinách byly zahájeny přípravné práce pro zaplynování hal vKosoříně av19.00 hodin bylo zaplynování hal spuštěno. Současně stěmito pracemi proběhl přesun stávajícího způsobu utrácení zNetřeb, kde byla tato činnost ukončena ve 22.00 hodin. Vyklízení drůbeže anásledná plošná dekontaminace probíhala nepřetržitě až do 14. 7. 2007 do 04.00 hodin, kdy byla ukončena plošná dekontaminace poslední haly vKosoříně.

Dne 13. 7. 2007 byly na základě rozhodnutí bezpečnostní rady kraje zahájeny přípravné práce na preventivním utracení zdravých chovů vtříkilometrovém pásmu ohniska nákazy. Jednalo se ochov krůt (3000 ks ohmotnosti asi 12kg umístěných ve dvou halách) vZářecké Lhotě. Dále chov krůt achov brojlerů (10000 ks krůt ohmotnosti 12kg na kus a50000 kg brojlerů ohmotnosti 1,2kg na kus) vLoučkách všesti halách. Chovatelem bylo ZOD Zálší, a.s.

 

VZářecké Lhotě bylo utrácení zaplynováním hal technicky nemožné, proto bylo zvoleno utrácení vkontejnerech sCO2. VLoučkách bylo zvolenoIlustrační foto zaplynování hal. Sohledem na skutečnost, že se utrácely zdravé chovy, nebylo nutné zajišťovat dekontaminační stanoviště. Zaplynování hal vLoučkách bylo zahájeno dne 13. 7. 2007 ve21.00 hodin. Vyklizení chovů bylo ukončeno dne 14. 7. 2007 v17.00 hodin. Na vyklizení chovů byli nasazeni příslušníci AČR vZářecké Lhotě aodřady HZS krajů vLoučkách.

Dne 14. 7. 2007 v18.00 hodin bylo na jednání štábu oznámeno ukončení stěžejních prací, další činnost na místě zásahu bylo zajištění stanovišť dekontaminace techniky adekontaminace osob pro zaměstnance chovatele, kteří měli provádět vyklízení podestýlky amytí hal.

Tyto činnosti byly ukončeny dne 20. 7. 2007 v15.00 hodin předáním místa zásahu zástupci krajské veterinární správy.

Obecné poznatky

Nasazení Tamiflu

Ošetření antivirovým preparátem Tamiflu bylo provedeno uvšech osob, které vstoupily do ohniska. Jedno balení obsahuje 10 tablet, denní dávka je 1 tableta. Je možné opakovat všesti týdnech. Pak je nutné tříměsíční vysazení léku atím ivyřazení zmožného nasazení vohnisku ptačí chřipky. Po užití apráci vohnisku nákazy následují lékařské prohlídky po 10 a20 dnech.

Dekontaminace

Po celou dobu od zjištění, že se jedná onákazu až do umytí hal je nutné mít zajištěnu dekontaminaci osob atechniky. Prostředky má primárně zajišťovat chovatel astátní veterinární správa. Při větším rozsahu tyto prostředky nedostačují, je nutné nasadit prostředky AČR nebo HZS ČR.

Ochranné pomůcky pro vyklízení zvířat

Jednorázový ochranný oděv stzv. bioatestem (např. Microguard 2500), gumové holinky, gumové rukavice. Ochrana zraku adýchacích cest může být řešena brýlemi arouškou nebo maskou CM 5, CM 6, filtr P3 nebo MOF 6. Pro těžkou práci se ukázaly brýle arouška nevhodné. Docházelo kzamlžení brýlí anasáknutí roušky potem atím ke zvýšení odporu dýchání.

Síly aprostředky pro vyklízení zvířat

Pro vynášení živých (mrtvých) zvířat autrácení vkontejnerech je nutné zajistit: přibližně 20 osob na jednu halu (práce na 1 až 3 hodiny), obsluhu kontejnerů – doprava asanačním podnikem, obsluhu zařízení pro usmrcování drůbeže oxidem uhličitým - 2 osoby pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz, obsluhu UNC (UNC svidlemi, podlážkami apopelnicemi pro živé ase lžící pro mrtvé ptáky) obsluhu dekontaminačních stanovišť osob atechniky.

Zázemí pro zasahující

Stravování bylo zajištěno chovatelem vždy bez jakýchkoliv problémů. Pro AČR chovatel vyčlenil místnosti pro odpočinek (sál hospody, tělocvičnu), pro odřad HZS Jihomoravského kraje (SDT) místnost vadministrativní budově, pro členy štábu VZ nocleh vadministrativní budově. HZS hl. m. Prahy aHZS kraje Vysočina využily vlastní zázemí (stany, kontejner).

Spojení

Vpřípadu Tisová byly využity standardní možnosti digitální sítě pro spojení mezi KOPIS, štábem VZ apro spojení mezi velitelem zásahu, štábem VZ aveliteli bojových úseků. Pro spojení mezi velitelem bojového úseku Plošná dekontaminace anasazenými skupinami provádějícími činnost vpřetlakových protichemických oděvech, bylo využito analogového spojení na „K“ zásahovém kanálu svyužitím náhlavních souprav, ato zejména proto, že HZS Pardubického kraje není vybaven náhlavními soupravami pro digitální radiostanice. Vpřípadu Nořín bylo nutné vykrýt digitálním signálem spojení štábu VZ sveliteli jednotlivých bojových úseků. Operativně byl od AČR zapůjčen IDR opakovač.

Obdobně bylo nutné pokrýt digitálním signálem spojení mezi štábem VZ amísty zásahu vtřetím případu. IDR opakovač byl zapůjčen od MV-GŘ HZS ČR.

Štáb VZ

Štáb VZ byl zřízen ve všech třech případech. Vprvním případě byl umístěn přímo vblízkosti ohniska nákazy, vdalších dvou případech vadministrativní budově ZOD Zálší mimo zasažené farmy. Základní složení bylo náčelník štábu VZ, spojař, dokumentarista, chemik, zástupci veterinární správy, AČR, PČR achovatele. Dále byli přizýváni specialisté, např. zástupce krajské hygienické stanice, vodohospodář adalší. Ve třetím případě bylo provedeno střídání štábu VZ ve směnném provozu.

 

Členění zásahu na sektory aúseky

Vzásadě se dá říct, že ve všech případech zásah probíhal ve dvou sektorech: ohnisko aobec. Sektor ohnisko se vždy členil na úseky charakterizované činnostmi vyklízení hal, plošná dekontaminace, dekontaminace techniky, dekontaminace osob. Vposledním případě přibyl úsek plynování hal. Sektor obec byl charakterizován činností utrácení drobných chovů.

Zaplynování hal pomocí CO2

Vpodmínkách České republiky šlo oneprověřený způsob utrácení. Při nasazení se vycházelo ztechnických možností firmy Linde, a.s., azteoretických výpočtů. Systém byl nasazen na farmách Kosořín aLoučky na halách ktomu vhodných. Systém se kompletoval svysokou mírou improvizace. Kontrola úhynu byla prováděna vizuálně, kontrolní měření koncentrace CO2 probíhalo ve všech případech.

Mediální činnost

Při komunikaci smédii bylo postupováno vsouladu splánem mediální činnosti, který je součástí „Zapojení HZS ČR aintegrovaného záchranného systému při realizacimimořádných veterinární opatření ke zdolání chřipky ptáků“. Prakticky byla komunikace rozdělena na dvě části. Tisková mluvčí HZS Pardubického kraje monitorovala sdělovací prostředky apřípravovala tiskové zprávy. Náměstek krajského ředitele pro IZS aoperační řízení komunikoval smédii na místě zásahu.

Závěr

Ilustrační fotoZávěrem bych chtěl ocenit osobní nasazení všech příslušníků HZS ČR, odbornou připravenost obsluh dekontaminačních stanovišť auvelitelů jednotlivých úseků schopnost pružně reagovat na časové změny aschopnost nalézat nová technická řešení. n

Porovnání zásahů

FARMATISOVÁNOŘÍNNETŘEBY + KOSOŘÍN (ZÁŘECKÁ LHOTA, LOUČKY) NETŘEBY + KOSOŘÍNZÁŘECKÁ LHOTA, LOUČKY
DRUH DRŮBEŽE KRŮTY 11 kg BROJLEŘI 2 kg SLEPICE 4-5 kg KRŮTY 12 kg BROJLEŘI 1,2 kg
POČET KUSŮ 6000 27 000 18 000 + 54 000 13 000 + 50 000
CELKOVÁ HMOTNOST 66 tun 54 tun 288 tun 216 tun
POČET BUDOV 5 1 DVOUPATROVÁ 3+9 8
ZPŮSOB USTÁJENÍ PODESTÝLKA PODESTÝLKA PODESTÝLKA + SNÁŠECÍ LINKA PODESTÝLKA
POČET ZASAHUJÍCÍCH (osoby/technika) 157/39 173/59 638/134
HASIČI 48/20 64/39 445/110
AČR 79/19 84/20 93/24
CHOVATEL (přibližně) 30/10 25/10 100/20
DOBA ZÁSAHU (hodin) 114 68 221

 

plk.Ing.Ivo Oprchalský
HZS Pardubického kraje
foto archiv HZS Pardubického kraje