V Zieglerově ulici v centru Hradce na průčelí městské hudební síně je v patře umístěna socha Jana Nepomuckého. Jde o nejčastěji sochaného světce v Čechách. Poznáme ho podle pěti hvězd, které zdobí jeho svatozář. A proč je zrovna na hudební síni? Protože stavba byla postavena původně jako kostel zasvěcený právě tomuto mučedníkovi. Nepomucký byl při velké barokní slavnosti svatořečen v roce 1729, deset let po exhumaci těla, při níž byl objeven zachovalý domnělý jazyk. Dnes už víme, že šlo o tkáň mozku.

Ale kostel byl postaven ještě o něco dříve, v roce 1709 – 1721 stavitelem Vojtěchem Schneiderem na půdorysu centrálního kříže, s eliptickou kupolí nad středem. Patřil k bývalému biskupskému semináři a na počátku dvacátého století přibyly pozoruhodně dekorativní malby mnichů z Beuronu. V nedalekém kostele Nanebevzetí Panny Marie můžete vidět ze zdejšího hlavního oltáře slavný obraz Jana Nepomuckého od Petra Brandla.

Tajemství neprozradil

Ale zpět k soše Johana z Pomuku. Tento notář, právník ve funkci generálního vikáře, tedy zástupce arcibiskupa studoval v Padově. Dostalo se mu skvělého vzdělání a odpovídajícího postavení, ale zabit byl při sporu mezi arcibiskupem Janem z Jenštejna a králem Václavem IV. Mrtvý byl vhozen do řeky Vltavy, nad níž se objevilo pět hvězd. Václav IV. byl pro svou krutost nazýván pražský Nero. Podle legendy žárlil na svou manželku, královnu Žofii, jejíž tajemství zpovědník Jan z Pomuku nikdy neprozradil.

O legendu se zasloužil Václav Hájek z Libočan i Bohuslav Balbín. Spis s důkazy o mučednictví a zázracích, který byl odeslán do Vatikánu, aby urychlil svatořečení, měl 2887 stran.

V Hradci je více světcových soch, které můžeme porovnat: V kopečku, na Mariánském sloupu, na kašně na Malém náměstí. Tato pochází z roku 1776 a jejím autorem je patrně sochař Karel Antonín Devoty. Nápis v kartuši pod sochou umožňuje přesné datování prostřednictvím zvětšených písmen. DIVO IOANNI NEPOMUCENO CLERI PIETAS EREXIT znamená Svatému Janu Nepomuckému duchovenstva zbožnost vztyčila. Větší písmena DIV IIMVC CLIIXI jsou římské číslice, která dávají dohromady datum 1776. Světec drží krucifix, jako symbol utrpení Ježíše Krista, oblečen je jako bohatý církevní úředník, kterým za svého života byl.

Martina Vítková