Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokračuje s přípravou výstavby dálnice D35 v Pardubickém kraji. V lednu začne záchranný archeologický výzkum v trase Džbánov – Litomyšl. Těžká technika už začala s přesuny ornice z tohoto úseku. Samotný výzkum odstartuje na úsecích D35 Vysoké Mýto – Džbánov a Džbánov – Litomyšl na začátku roku 2023. Už nyní se ale vítězná firma chystá na práce v terénu.

„Vytváříme výzkumný tým, jde o techniky, exkavační pracovníky, specialisty na přírodovědné a další analýzy. Současně zajišťujeme technické zázemí a věnujeme se studiu a rešerším archeologické a historické literatury, abychom se seznámili s prehistorickým a historickým vývojem v této lokalitě,“ sdělila mluvčí společnosti Eurovia Iveta Štočková.

Na budoucím úseku dálnice D35 Janov - Opatovec probíhá v současné době záchranný archeologický výzkum.
Stavba dálnice D35 na Litomyšlsku se blíží. ŘSD musí vykoupit okolo 200 pozemků

Šest archeologických lokalit

Kromě známých nalezišť tak mohou odborníci již předem odhalit další možné archeologické lokality. A už nyní je jasné, že o zajímavé nálezy v trase budoucí dálnice D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí nouze nebude. V úseku od Vysokého Mýta k Džbánovu je totiž známých minimálně šest archeologických lokalit. Ty datují historici do zemědělského pravěku, mladší až pozdní doby bronzové, halštatského období nebo doby laténské, římské i vrcholného středověku.

„Ve většině případů představují tato naleziště prehistorická nebo středověká sídliště. Kromě toho byla v trase dálnice identifikována podle starých map i jedna zaniklá novověká cihelna,“ dodala Štočková.

Trasa budoucí dálnice D35 Džbánov - Litomyšl.Trasa budoucí dálnice D35 Džbánov - Litomyšl.Zdroj: ŘSD ČR

S nálezy experti počítají i v úseku ze Džbánova k Litomyšli. Zde jsou známá dvě sídliště z neolitu, mladší a pozdní doby bronzové a také dvě loveckosběračské stanice z pozdního paleolitu a mezolitu.

Společnost Eurovia vyhrála výběrové řízení i na archeologický výzkum v úseku Vysoké Mýto – Džbánov, takže práce na sebe přímo navážou. Stejná firma získala i zakázku na zemní práce pro výzkum v daném úseku.

Archeologové zkoumají na poli u Litomyšle unikátní rondel. Našli tu i úlomky keramiky nebo sekeromlat.
Pole u Litomyšle vydalo tajemství. Archeologové našli nejstarší rondel v Čechách

Sídlištní objekty ze středověku

Současně společnost provádí archeologický výzkum i na stavbě dalšího úseku D35, a to mezi Janovem a Opatovcem. Tady práce začaly letos v dubnu. „U Janova byla odkryta a zdokumentována síť polních cest z novověku až 20. století. U Lačnova jsme prozkoumali vrstvu a sídlištní objekty z vrcholného středověku až raného novověku, které patří vesnici zaniklé pravděpodobně za třicetileté války,“ přiblížila objevy Štočková.

Plánovaná dálniční křižovatka Vysoké Mýto - západ, kterou bude začínat přivaděč ve směru na Choceň a Libchavy
Přivaděče k dálnici D35 se výrazně prodražují. Kraj žádá stát o další miliardy

K nejzajímavějším objektům řadí historici dvě dřevěné studny a dva dřevěné haltýře. U Opatovce byly zachyceny dva statky opuštěné ve 20. století. U jednoho z nich byly dokumentovány starší relikty dokládající jeho vývoj minimálně od 18. století.

Celkem 7,6 kilometru dlouhý úsek budoucí dálnice D35 Džbánov – Litomyšl má už pravomocné územní rozhodnutí. V současné době probíhá zpracování zadávací dokumentace stavby a majetkoprávní příprava. „Ke konci září máme vykoupeno 74 procent pozemků v trvalém záboru,“ informovalo Ředitelství silnic a dálnic. Aktuálně jsou už podané žádosti o stavební povolení na vedlejší části hlavní stavby. Příští rok chce ŘSD získat stavební povolení i vypsat soutěž na zhotovitele. Půjde o stavbu za 4,8 miliardy korun.

POHŘEBIŠTĚ U ROKYTNA A RYBNÍKY U BORKU

Společnost Eurovia CS už má za sebou několik archeologických výzkumů v trase budoucí dálnice D35 v Pardubickém kraji. Ze země vytáhli archeologové cenné předměty a zaznamenali zajímavé objekty, které sloužily předkům.

Trasa D35 Opatovice nad Labem – Ostrov - archeologický výzkum od dubna 2017 do března 2019.

Úsek u Opatovic nad Labem: rozptýlené sídlištní objekty z raného středověku a blíže nedatované středověké až raně novověké dřevěné konstrukce související s úpravami přechodů přes dnes zaniklá labská ramena. 

Úsek od Bukoviny nad Labem po Rokytno:

U Bukoviny objevili archeologové rozsáhlou kulturní vrstvu se značným množstvím archeologických nálezů z období lužické kultury mladší doby bronzové. Na několika místech u Borku byly zdokumentovány relikty zaniklých rybníků a dalších rybníkářských prací z pozdního středověku. Nejvýznamnější lokalitu v tomto úseku představuje rozsáhlé žárové pohřebiště lužické kultury z mladší doby bronzové u Rokytna. Celkem zde bylo odhaleno minimálně 217 žárových hrobů obsahujících několik tisíc keramických nádob a stovky bronzových artefaktů. V bezprostředním sousedství nekropole zachyceno germánské sídliště z 3. až 4. století n. l. skládající se ze zahloubených chat a dalších sídlištních objektů.

Úsek od Dolních Ředic po Časy: rozptýlené archeologické situace datované od zemědělského pravěku až do raného novověku a sídliště z mladší až pozdní doby bronzové.

Úsek u Dašic: několik zaniklých komunikací z pozdního středověku až novověku a solitérní objekty z vrcholného středověku až raného novověku.

Pohřebiště u Rokytna
Archeologové objevili 7000 let starou studnu