Neziskové organizace a obce z celé České republiky mohou díky pomoci více než sto padesáti soukromých dárců v USA a České republice žádat o granty v maximální výši 50 tisíc korun na záchranu, obnovu a údržbu drobných památek místního významu. Uzávěrka pro příjem projektů je 3. března 2009. Nadace VIA nabízí finanční pomoc a zároveň motivuje veřejnost k zapojení se do péče o své okolí. Účast místních obyvatel na opravě památky je jednou z priorit tohoto programu.V roce 2008 bylo díky finanční pomoci Nadace VIA opraveno 18 drobných památek – kapliček, křížků, pramenů, božích muk a barokních soch – v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Mnoho z nich se dočkalo obnovy na popud občanských sdružení místními lidmi v jejich volném čase. „Pokud opravu vezmou do svých rukou místní lidé, dokáží s minimálními prostředky udělat obrovský kus práce. Ale hlavně, pomohou pro budoucí generace zachovat kus naší historie a kořeny, ze kterých naše společnost vyrůstá. Těší nás, že se čím dál tím více lidí aktivně zapojuje do péče o své okolí a rozhýbávají tak komunitní život,“ říká Jiří Bárta, ředitel Nadace VIA.

Díky darům stovek štědrých dárců z USA a České republiky putovalo od roku 2002 z Fondu kulturního dědictví na rekonstrukci a záchranu 128 památek již 11,5 miliónu korun.

Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo programu

FOND KULTURNÍHO DĚDICTVÍ: „ZÁCHRANA DROBNÝCH PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU“

Program je financován z darů od členů Via Foundation Czech Heritage Society a dalších individuálních dárců z USA a České republiky

Uzávěrka pro podání žádostí o grant: 3. března 2009
(platí datum poštovního razítka či předání v sídle Nadace VIA)

CÍLE PROGRAMU
Podpora projektů, které usilují o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu;
- vytváření prostoru pro dobrovolnou činnost a podílení se lidí na péči o svoje okolí;
- posílení zájmu o péči o památky v krajině a rozvíjení partnerských vztahů mezi místními aktéry (tj. občany, neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejnou správou) při záchraně, obnově a údržbě památek;
- zlepšení stavu a vzhledu krajiny prostřednictvím obnovy a údržby drobných památek.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O GRANT
České nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, dále církevní právnické osoby a obce.

Jednou z priorit tohoto programu je podpora komunitního života, proto bude důležitým kritériem pro posouzení žádosti o grant výrazný podíl dobrovolné práce v rámci plánovaného projektu. Upřednostňovány budou ty projekty, na kterých se podílí místní obyvatelé na úkor „zakázek na klíč“. Dobrovolná práce může být různého druhu, „od podávání cihel po přípravu internetových stránek“.

VÝŠE GRANTU A DOBA REALIZACE PROJEKTU
-Maximální výše grantu je 50 000 Kč;
-grantem může být pokryto maximálně 80% nákladů projektu, minimálně 20% nákladů musí pokrýt žádající organizace z jiných zdrojů; zároveň musí být finanční prostředky žádané od Nadace VIA větší než 40% celkového rozpočtu. Příklad: pokud buete žádat o celou částku 50 000 Kč, celkový rozpočet projektu se musí pohybovat mezi 60 000 Kč a 125 000 Kč;
- doba realizace projektu je 9 měsíců (od 15. dubna 2009 do 15. prosince 2009).

CELKOVÁ SUMA
Celková suma k rozdělení v tomto kole je minimálně 600 000 Kč. Konečnou částku k rozdělení zveřejníme na internetových stránkách Nadace VIA (www.nadacevia.cz) v týdnu od 6. dubna 2009.

Z PROGRAMU NELZE PODPOŘIT
Restaurování vnitřního movitého vybavení památek;
- velké objekty ve vlastnictví státu;
-dlouhodobé opravy a restaurovaní, v jejichž celkovém rozpočtu by maximální příspěvek z programu činil zanedbatelné procento nákladů;
-pomníky obětem světových válek;
-kulturní památky zařazené do některého z programů Ministerstva kultury nebo jiných programů vázaných na státní rozpočet.

KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ PROJEKTŮ
A. Projekt
- Úplnost zpracování předložené žádosti;
-míra ohrožení objektu/naléhavost oprav;
-kvalita přípravy projektu;
- historická hodnota a místní význam památky;
- míra zapojení veřejnosti.

B. Obsahové a formální zpracování
-Přesnost a výstižnost podrobného popisu zamýšlené obnovy památky;
-vypovídací hodnota dokumentace památky a příloh projektu;
-jasný realizační plán s popisem jednotlivých kroků a časovým harmonogramem.

C. Finanční stránka
-Přiměřenost, hospodárnost, zdůvodnitelnost a ověřitelnost rozpočtu;
- finanční spoluúčast jiných partnerů (lze vyčíslit i dobrovolnou práci a/nebo darovaným materiálem);
- potvrzení o dalších zdrojích financování.

D. Schopnost realizace
- Podíl dobrovolné práce;
-dosavadní zkušenosti organizace;
- schopnost získat finanční zdroje od jiných dárců.

POVINNÉ PŘÍLOHY
-Kopie vyplněné žádosti o grant (1 originál + 5 kopií);
- fotodokumentace současného stavu objektu a lokality (1 barevný originál + 5 černobílých kopií + CD s vypálenými fotografiemi a s kompletní žádostí o grant);
- podrobný popis zamýšlené obnovy památky s uvedením odborných předpokladů a zkušeností realizátorů (1 originál + 5 kopií). V případě, že máte k dispozici stavební dokumentaci, průzkumovou zprávu či jiné obsáhlejší podklady, připojte jeden výtisk, který vám po vyhodnocení žádosti vrátíme;
-souhlas vlastníka památky, nebo u objektů neevidovaných v katastru nemovitostí souhlas vlastníka pozemku, na kterém se památka nachází (1 originál);
-vytištěná informace z katastru nemovitostí (1 kopie bez kolku, stačí z internetu);
-doklad o registraci organizace (1x neověřená kopie - neplatí pro obce);
- doklad o přidělení IČ (1x neověřená kopie - neplatí pro obce);

V případě kulturních památek:
-závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče včetně podkladů na jejichž základě bylo vydáno (1 ověřená kopie + 5 kopií).

K žádosti je možné doplnit další přílohy jako např. výroční zprávu organizace, propagační materiály, další informace o památce, která je předmětem žádosti, apod.

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O GRANT
-Žádost musí být podána na předepsaném formuláři (lze získat na www.nadacevia.cz), v požadovaném počtu kopií a s požadovanými přílohami (podrobnosti jsou uvedeny výše);
- žádost lze odevzdat do termínu uzávěrky osobně v Nadaci VIA nebo poštou (nejpozději s razítkem data uzávěrky);
- obálku označte „Fond kulturního dědictví“;
-projekty posuzuje nezávislá hodnotící komise (její složení a kritéria pro hodnocení schvaluje správní rada Nadace VIA), o výsledku grantového řízení budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do 5 týdnů od data uzávěrky;
-žádosti vytiskněte pokud možno oboustranně a sešijte jednotlivé kopie pevně dohromady, pokud není nezbytně nutné, nemusíte je dávat do speciálních desek. Ušetříte nám práci a sobě materiál.
- Vyplněný formulář zašlete také elektronickou poštou na adresu fkd.grant@nadacevia.cz Soubor pojmenujte kódem FKD09 a názvem své organizace, stejnou šifru napište, prosím, do předmětu zprávy (např FKD09_osKaplickari). Mailem neodesílejte povinné ani nepovinné přílohy.

DŮVODY VYLOUČENÍ ŽÁDOSTI
- Žádost byla podána po datu uzávěrky;
- žádost nebyla podána v předepsaném počtu kopií, chybí požadované kopie či originály dokumentů);
-ve formuláři nejsou vyplněny požadované údaje;
- projekt postrádá informace nezbytné pro jeho věcné posouzení;
-požadovaná částka přesahuje 80% z celkových nákladů projektu nebo nedosahuje 40% celkového rozpočtu projektu;
-žadatel či předmět žádosti nesplňují podmínky programu.

SMLUVNÍ PODMÍNKY GRANTU
- V případě, že projekt bude vybrán k udělení grantu, uzavře Nadace VIA se statutárním zástupcem organizace smlouvu o udělení nadačního příspěvku;
-grant je příjemci poskytován ve jedné splátce, příjemce předkládá Nadaci VIA závěrečnou zprávu o projektu včetně vyúčtování. Ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku jsou obsaženy termíny pro dodání zprávy/vyúčtování.

Pokud potřebujete konzultaci k projektu, obraťte se telefonicky na Alžbětu Mattasovou na
tel. čísle 233 113 370 nebo e-¬mailem na adrese alzbeta.mattasova@nadacevia.cz.

Žádost o grant prosím zašlete nejpozději do 3. března 2009 (platí datum poštovního razítka) na adresu Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1, nebo odevzdejte osobně v sídle nadace.
Obálku označte „Fond kulturního dědictví“.

Vyplněný formulář zašlete také elektronickou poštou na adresu fkd.grant@nadacevia.cz Soubor pojmenujte kódem FKD09 a názvem své organizace, stejnou šifru napište, prosím, do předmětu zprávy (např FKD09_osKaplickari). Mailem neodesílejte povinné ani nepovinné přílohy.