V bývalých Vrbenského kasárnách vznikne největší přírodovědecká expozice v České republice. Královéhradecký kraj zahájil revitalizaci objektu.

„Nevyužívaný objekt bývalých kasáren v centru Hradce Králové léta chátrá. Královéhradecký kraj se je dlouhodobě snaží opravit a v uplynulých letech zrekonstruoval Gayerova kasárna. Nyní pro potřeby muzea zahajujeme opravu i druhé části, a to Vrbenského kasáren,“ uvádí v tiskové zprávě hejtman Martin Červíček.

Hejtmanství se mohlo do revitalizace pustit díky financování ze čtyř různých dotačních projektů napříč ministerstvy. „Podíl na nákladech z rozpočtu kraje bude jen odhadem 190 milionů korun. Stavební práce skončí v příštím roce. V letech 2026–2027 budeme do budovy pořizovat vybavení a budou se realizovat expozice,“ prozradil Červíček.

V budově vznikne expozice zaměřená na přírodní dědictví celých východních Čech i přilehlých oblastí a také stálá expozice dějin člověka od nejstarších předchůdců lidí až do poloviny 19. století. Podle kraje by mělo jít o velmi moderní a interaktivní výstavní areály na úrovni evropských metropolí, jakým je například stálá expozice Cesty města v historické budově muzea na Eliščině nábřeží.

Podle náměstkyně pro kulturu Martiny Berdychové se jedná o největší krajskou investici do kultury. „Po deseti letech usilovné práce jsme učinili poslední významný krok k vytvoření kulturně muzejního kampusu v centru krajského města. Je to také největší krajská investice do kultury. Podařilo se na ni nejen získat zdroje financování, ale také nalézt s památkáři optimální řešení, které by pokrylo potřeby krajského muzea, dosáhlo určitého energetického standardu a zároveň respektovalo požadavky památkové péče,“ uvedla náměstkyně.

Berdychová věří, že po dokončení bude celý muzejní kampus chloubou celého kraje, příkladem moderních muzejních postupů a také centrem pro tvůrčí práci.

Kromě expozic objekt bývalých kasáren poskytne prostor také pro kulturní kreativní centrum, jež bude sloužit muzeím, školám, médiím, spolkům, kreativcům a dalším aktérům za účelem rozvoje mezioborové spolupráce. Cílem je, aby vzdělávání bylo více spjaté s praxí a například muzejnictví bylo více interaktivní, multimediální, pestré a reagující na dnešní dobu. Výstavní sály centra budou sloužit také nejširší veřejnosti. Budova rovněž poskytne zázemí krajskému centru pro digitalizaci v muzejnictví a tradiční lidové kultuře. Obě centra jsou taktéž provozována Muzeem východních Čech v Hradci Králové.

„V centru Hradce Králové už nebude ‚strašit‘ ruina, kolem které se místní báli procházet a v uvolněném zdivu hnízdili holubi. Stavební práce vyjdou na 341 milionů korun včetně DPH a provede je společnost Geosan Group. Kompletně přebudujeme vnitřní prostory, budeme sanovat sklepní prostory, aby do nich dál nevnikala voda, a objekt dostane novou fasádu,“ sdělil první náměstek hejtmana pro oblast investic Pavel Bulíček.

Financování ze čtyř dotací

Na financování rekonstrukce se Královéhradeckému kraji podařilo zajistit spoluúčast ze čtyř dotačních titulů. Od Ministerstva kultury ČR získal kraj z Národního plánu obnovy na vytvoření Centra kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje 55 milionů korun, Státní fond podpory investic uvolnil 243 milionů korun z Národního plánu obnovy na energeticky účinnou revitalizaci objektu. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pak podpořilo v IROP2 další dva projekty. V rámci výzvy ITI Hradecko-pardubické aglomerace získal tento strategický záměr aglomerace podporu z IROP2 ve výši 179 mil. Kč na stavební úpravu prostor pro instalaci expozic a pořízení přírodovědecké expozice. V rámci individuální výzvy IROP2 pak byl úspěšný projekt s podporou 26 milionů korun na pořízení archeologické expozice. Zbytek nákladů dofinancuje kraj ze svého rozpočtu.

„Z celého projektu mám velkou radost, je to další pozitivní ukázka synergie mezi městem a krajem. V době ukončování prací ze strany kraje na Vrbenského kasárnách navážeme další etapou v rámci celé přeměny tohoto území v centru Hradce. V té město zásadně zrekonstruuje parter mezi Gayerovými a Vrbenského kasárnami. Díky spolupráci města a kraje tak nakonec vznikne moderní a unikátní veřejný prostor, který bude možné využívat k řadě kulturních, společenských i vzdělávacích účelů,“ uvedla hradecká primátorka Pavlína Springerová.

Historie Vrbenského kasáren

Vrbenského kasárna vznikly v 19. století a až do roku 2018 patřily Armádě ČR, poté se jejich vlastníkem stalo Statutární město Hradec Králové, které však pro objekt tohoto rozsahu nenašlo vhodné využití. V roce 2015 tak padlo první rozhodnutí Královéhradeckého kraje o zahájení stavebně-technické přípravy záměru za účelem adaptace objektu pro potřeby krajského muzea. Začátkem roku 2023 došlo k převodu Vrbenského kasáren a pozemku pro přístavbu ze Statutárního města Hradec Králové do vlastnictví Královéhradeckého kraje.

Podle ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové Petra Grulicha jde ve 144leté historii hradeckého muzea o přelomový mezník podobný zahájení stavby historické budovy na Eliščině nábřeží.

„Vzniká de facto celé nové muzeum. Už nyní náležíme, z hlediska rozsahu sbírky, šíře agendy, teritoriální působnosti i počtu zaměstnanců, mezi nejvýznamnější muzea v zemi. Po otevření objektu bývalých Vrbenského kasáren se mezi ně zařadíme i z hlediska ploch určených pro veřejnost, kde jsme dosud byli popelkou. Když potom město podle plánu přemění parter Gayerových kasáren do podoby open air kulturního prostoru, završí se tím vznik celého unikátního kulturně muzejního kampusu. Jsem přesvědčen, že tento budoucí kreativní areál obyvatelé i návštěvníci krajského města ocení,“ dodal ředitel muzea.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je krajskou příspěvkovou institucí a největší krajské muzeum v regionu s celokrajskou působností. Stovka kmenových a kolem osmi desítek externích zaměstnanců pracuje v Hradci Králové na Eliščině nábřeží v historické budově od architekta Jana Kotěry a dále v Hlavním odborném pracovišti právě v areálu zrekonstruovaných Gayerových kasáren, v Muzeu války 1866 na Chlumu a také v Odborném pracovišti Muzea ve Stěžerách.

S využitím tiskové zprávy