Nemocnice Vrchlabí - vyjádření vlastníků

V poslední době jsou v mediích prezentována různá prohlášení a komentáře ohledně „ kauzy Nemocnice Vrchlabí “. Dovolujeme si předložit základní fakta:

Nemocnici ve Vrchlabí prodal FNM v roce 1998 za 7,7 mil. Kč formou prodeje podniku, který měl 78 mil. Kč neuhrazených závazků. Nabyvatel Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o. (dále jen ČNHNK) všechny závazky převzal a postupně uhradil.

Od koupě bylo vynaloženo na opravy a investice v nemocnici dalších cca 68 mil. Kč.

ČNHNK nedostává a nikdy nedostávala žádné dotace od Královéhradeckého kraje ani státu, byť v minulosti opakovaně žádala zástupce kraje o zařazení do programu dotací, poskytovaných ostatním nemocnicím, které v kraji zajišťují zdravotní péči. ČNHNK vždy chtěla, aby kraj přistupoval stejně ke všem zdravotnickým zařízením, pokud vydává prostředky z veřejných zdrojů, aby jednostranně nezvýhodňoval některá zdravotnická zařízení v hospodářské soutěži na úkor jiných. To navíc za situace, kdy nemocnice zajišťovala službu první pomoci pro město Vrchlabí a jeho region, aniž by na tuto službu dostala od kraje jakékoliv finanční prostředky. ČNHNK není ochotna nadále dotovat veřejnou službu ve svém zdravotnickém zařízení ze svých prostředků a nahrazovat tak místní samosprávu. Královéhradecký kraj přitom do 6 nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje ročně přispívá stomilionovými částkami.

ČNHNK byla ve věci případného začlenění nemocnice do Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje poprvé oslovena jeho tehdejším představitelem Ing. Všetečkou. Další kroky MUDr. Vladimíra Drymla byly logickým pokračováním dřívější iniciativy. Je nepopiratelným faktem, že MUDr. Vladimír Dryml výrazně uspěl v krajských i senátních volbách také proto, že slíbil, že se bude zasazovat za zachování existence nemocnice ve Vrchlabí, tak potřebné pro celý region. Není od věci, že nemocnice pod jeho vedením jako první v zemi nepožadovala úhradu zdravotních poplatků u dětí, když na ně poskytl dar pan Alexandr Seidl. Za tuto dobročinnost bylo proti ČNHNK orgány státní správy vedeno správní řízení s cílem potrestat nemocnici pokutou.

Právní vztahy jsou v nemocnici nastaveny tak, že provozovatelem nemocnice je společnost ČNHNK, která je vlastníkem veškerého zdravotnického a dalšího zařízení, vykonává zaměstnavatelská práva atd., má v pronájmu budovy a pozemky v areálu nemocnice, potřebné k jejímu provozu. Vlastníkem samotných nemovitostí je LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. V rámci jednání, která jsou vedena s Královéhradeckým krajem, byly vlastníky nabídnuty dvě hlavní alternativy. Jednak možnost odkoupení provozovatele nemocnice, tedy ČNHNK, za cenu stanovenou znaleckým posudkem dvou nezávislých znalců, maximálně za 5 milionu korun. Nemocnice by i nadále měla v pronájmu nemovitosti za dosavadní výši nájmu 7 mil. korun ročně po dobu nejméně 10 let. Alternativně byla kraji nabídnuta možnost odkoupení i všech nemovitostí za cenu určenou znaleckým posudkem podle z. č. 151/97 Sb. o oceňování majetku, kterým byla cena nemovitostí vyčíslena ve výši 126.838.290,-Kč. Jde o obecnou cenu stanovenou podle zákona, která zohledňuje i stavební stav nemovitostí. Právně jde o možnost odkoupit oddělený majetek dvou samostatných subjektů za ceny určené znalci.

Poslední jednání proběhlo dne 12.1.2009. Zúčastnil se ho také starosta města Vrchlabí Ing. Sobotka, který deklaroval zájem města o zachování nemocnice jako zdravotnického zařízení. Zástupci kraje na něm předložili materiál „Stanovisko k obchodovatelné ceně nemocnice ve Vrchlabí“, zpracovaný k datu 1/2009 společností Expertíza CZ s.r.o. a dále Cenové zhodnocení ČNHNK z hlediska ekonomického a majetkového, zpracovaného Ing. Václavem Koutníkem, soudním znalcem a auditorem při KAČR z 1/2009. Vyjádřil v něm stanovisko, že bez dotace kraje není možné nemocnici provozovat. Z písemného zápisu z uvedeného jednání jasně vyplývá, že se nejedná o odborný znalecký posudek. Cenové zhodnocení uvádí cenu nemocnice a nemovitého majetku na 45.245.290,-Kč. Znalec a auditor Ing. Koutník k této částce věcně nesprávným a nesmyslným postupem, a to jak po stránce právní, tak po stránce ekonomické. Za základ vzal obecnou cenu nemovitostí 126.838.290,-Kč stanovenou znaleckým posudkem předloženým ČNHNK. Od této ceny nemovitostí odečítá částky, které stanovil pouze svým odhadem a které by mohly být zohledněny snad jedině při samostatném ocenění provozu nemocnice. Lidově řečeno „splácal hrušky s jablky“, výsledkem čehož je neodborně stanovená cena, a to jak nemovitostí, tak nemocnice samotné. K dokreslení způsobu jeho „ocenění“ můžeme uvést i to, že nesprávně uvádí, že do nemovitostí nebylo nic investováno, což není pravda, přičemž stav nemovitostí byl řádně zohledněn již ve znaleckém posudku předloženým ČNHNK. Od ceny nemovitostí odečítá například 50 mil., protože prý do nich nebylo nic investováno a mají jednoúčelové využití. Odečítá také 15 mil korun za prodej zdravotnického vybavení nemocnice kraji.

Popsané Královéhradeckým krajem předložené materiály přitom byly v některých vyjádřeních v mediích prezentovány jako znalecký posudek a nikoli jako shrnutí názoru na cenu na základě uvážení a posouzení jejich zpracovatelů. U Cenového zhodnocení Ing. Koutníka nelze rozhodně hovořit o správném odborném ohodnocení nemovitostí i nemocnice samotné a správném stanovení kupní ceny.


Toto vyjádření vydáváme z důvodu nepřesných, nedostatečných a za časté zkreslených informací a komentářů prezentovaných v mediích. Příkladem je článek Petra Broulíka v deníku Mladá fronta Dnes ze dne 15.1.2008. Autor v něm prezentuje nesprávné a nepravdivé informace údajně získané od „zdroje“, který nemůže uvést. Tyto „informace“ pak překrucuje do nesmyslných závěrů. Nabízí se závěr, že si redaktor nepravdivé informace sám vymyslel. Redaktor tak svým počinem snižuje úroveň deníku na roveň zpráv Goebbelsova ministerstva propagandy. Němečtí majitelé deníku by se nad úrovní článku ve svých novinách měli zamyslet.

Alexandr Seidl

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.

Spoluvlastníci Česko-německé horské nemocnice Krkonoše, s.r.o.