Nejvíc tradičně zahrozily řeky přitékající z Vysočiny, kde už odtála většina sněhu – Novohradka, Chrudimka, Doubrava či Loučná. Například Chrudimka se v noci ocitla pouhý centimetr od vyhlášení třetího, nejvyššího stupně povodňového ohrožení.

Naproti tomu řeky pramenící v Krkonoších a Orlických horách zaznamenaly mírnější vzestup hladin, maximálně na 1. povodňové stupně.

Většina sněhu totiž na hřebenech obou pohoří zůstala. Vodohospodáři proto po včerejším poklesu hladin začali opět upouštět přehrady, aby měli rezervu pro případnou další povodňovou vlnu.

Informační zpráva č. 6 / povodňová situace březen 2009 o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech ve správě státního podniku Povodí Labe, státní podnik

Zpráva vydána dne: 6.3. ve 20:00 hod. k 19:00 hodin

Meteorologická a hydrologická situace:

Během odpoledne bylo oblačno až zataženo, bez dešťových srážek. Teploty vzduchu se pohybovaly mezi 4-9 °C , ve vyšších horských oblastech mezi 3°C. Snížení teplot a síly větru nadále zpomalilo či zastavilo odtávání sněhu v polohách 500 – 600 m , pokračuje tendence pozvolného poklesu vodních stavů na tocích odvodňující tato území (Labe nad VD Les Království, Metuje, povodí Orlice, povodí Chrudimky, Doubrava ), v současnosti již rovněž dochází k pozvolné kulminaci vodních stavů na středním Labi.

Přítok do VD Pastviny je na poklesu, odtok bude i nadále 12 m3/s. Přítoky do všech nádrží mají klesající tendenci, jejich zásobní prostory jsou opět postupně uvolňovány pro případnou další povodňovou vlnu. U VD Seč dochází k plnění zásobního prostoru na kótu 485 m n.m..

Důležité informace + popis nejkritičtějších míst (plánované manipulace na významných vodních dílech, narušená stabilita hráze nebo protržení hrází, velké rozlivy, poškození jezů, evakuace apod.):

Manipulace probíhají dle manipulačních řádů. Rozlivy v zastavěném území nebyly na vodohospodářský dispečink hlášeny, rovněž nemáme žádné informace o mimořádných situacích na vodních tocích.

Kromě dolního Labe lze na tocích v naší působnosti očekávat pokles vodních stavů, očekávané srážky v průběhu noci mohou způsobit pozastavení poklesů vodních stavů, nebo jejich opětovné mírné vzestupy na horních tocích. Pouze na dolním Labi očekáváme další nárůst vodního stavu, v profilu Ústí nad Labem na hranici II.SPA