1. N 4411 Zpráva o činnosti rady města Hradec Králové od 16. 4. do 6. 5. 2008
2. N 4408 Zpráva ze zasedání finančního výboru zastupitelstva města Hradec Králové konaného dne 26. 5. 2008
3. N 4379 Zpráva ze zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města Hradec Králové ze dne 12. 5. 2008
4. N 4442 Zpráva ze zasedání Výboru pro územní plánování a rozvoj města konaného dne 15.5.2008

BLOK ING. B. HERMANA, NÁMĚSTKA PRIMÁTORA

5. N 4396 Vyhodnocení zadávacího řízení "Zapojení kontokorentního úvěru do cash poolingu města"
6. N 4443 Výzva ministerstva vnitra ke zjednání nápravy obecně závazné vyhlášky statutárního města Hradec Králové o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

BLOK ING. P. FINFRLOVÉ, NÁMĚSTKYNĚ PRIMÁTORA

7. N 4400 Správa majetku města - žádost o prodloužení lhůty čerpání finančních prostředků poskytovaných z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“ – podpora bytové výstavby
8. N 4403 Správa majetku města - přesun finančních prostředků v kap.01
9. N 4409 Správa majetku města - návrh na změny rozpočtu města na rok 2008
10. 12 návrhů Správa majetku města - prodej nemovitostí
11. 4 návrhy Správa majetku města - výkup nemovitostí
12. 2 návrhy Správa majetku města - směna nemovitostí
13. N 4434 Správa majetku města - narovnání zápisu v katastru nemovitostí
14. N 4435 Správa majetku města - převod nemovitostí
15. N 4380 Správa majetku města - žádost o převedení smluv k bytu č. G4, Pražská 774 Hradec Králové
16. N 4387 Správa majetku města - návrh na schválení prodeje zbytkových bytů zařazených do první a druhé vlny privatizace
17. N 4383 Správa majetku města - návrh na schválení prodeje zbytkového bytu zařazeného do třetí vlny privatizace
18. N 4388 Správa majetku města - prominutí poplatků z prodlení
19. N 4407 Správa majetku města - dohoda o uznání a splátkách dluhu
20. N 4369 Úprava rozpočtu kap. 01 Odboru správy majetku města - SNHK
21. N 4445 Úprava rozpočtu kap. 01 Odboru správy majetku města - TSHK
22. N 4402 Informace o konání řádné valné hromady společnosti Hradecké služby, a.s.


PŘESTÁVKA 10 MINUT

BLOK ING. J. MALÍŘE, NÁMĚSTKA PRIMÁTORA

23. 6 návrhů Návrhy na pořízení změn územního plánu města Hradec Králové č. 135, 184, 194, 195-2, 197 a 198
24. N 4404 Zadání změny územního plánu města Hradec Králové č. 159
25. N 4384 Zadání změny územního plánu města Hradce Králové č. 182
26. N 4373 Zadání změny územního plánu města Hradec Králové č.169 a 178
27. N 4405 Příspěvek Krajské hospodářské komoře Královéhradeckého kraje na vyhotovení propagační studie v digitální podobě
28. N 4397 Kanalizace HK- přeložka a zkapacitnění stoky CI- letní koupaliště- půjčka společnosti VAK HK a.s.
29. N 4406 Letní koupaliště v HK - zajištění prostředků na realizaci akce
30. N 4395 Navýšení rozpočtu akce "Rekonstrukce ulice Národních Mučedníků, Hradec Králové"
31. N 4398 Navýšení rozpočtu akce: "Dopravní řešení polyfunkčního objektu Amádeus"
32. N 4413 Stezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka mechu a perníku
/Materiál bude projednán na 8. RM HK dne 20.5.2008./

BLOK ING. M. SOUKUPA, NÁMĚSTKA PRIMÁTORA

33. N 4374 Sociologický průzkum vnímání pocitu ohrožení obyvatel Hradce Králové
34. N 4414 Návrh na revokaci usnesení ZM/2007/551 v odstavci II. bod 2. písmeno f)
35. N 4437 Návrh na výši příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol zřizovaných statutárním městem Hradec Králové pro školní rok 2008/2009
36. N 4401 Změna směrnice zastupitelstva města č. 2/2004 - Pravidla poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu

PŘESTÁVKA 10 MINUT

BLOK MGR. N. ŠTĚRBOVÉ, PŘEDSEDKYNĚ KOMISE PRO PREVENCI KRIMINALITY

37. N 4375 Letní rekreačně výchovný tábor pro děti s poruchami chování a pro děti ze sociálně slabých rodin

BLOK MUDR. J. MICHÁLKA, PŘEDSEDY SPORTOVNÍ KOMISE

38. N 4356 Návrh finančního příspěvku organizaci Gemini Port a.s. na mistrovství Evropy v letecké akrobacii
39. N 4415 Návrh na prominutí odvodu penále

BLOK ING. R. JIREŠE, PŘEDSEDY KOMISE PRO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

40. N 4394 Finanční příspěvky na péči o životní prostředí města a ekologické projekty z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů

BLOK MGR. M. PEŠKOVÉ, TAJEMNICE MAGISTRÁTU MĚSTA

41. N 4385 Zpráva o zabezpečení úkolů v oblasti požární ochrany na území statutárního města Hradec Králové v roce 2007


BLOK ING. O. DIVÍŠKA, PRIMÁTORA MĚSTA

42. N 4416 Návrh na delegování zástupce statutárního města Hradec Králové na jednání valné hromady spol. Aldis, a.s. konané dne 16. 6. 2008, a zastoupení v orgánech společnosti
43. N 4382 Návrh na delegování zástupce statutárního města Hradec Králové na jednání valné hromady spol. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. konané dne 11. 6. 2008
44. N 4381 Zastoupení statutárního města Hradec Králové v dozorčí radě společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.
45. N 4364 Návrh termínů zasedání Rady a Zastupitelstva města Hradec Králové na II. pololetí r. 2008
46. N 4412 Zhotovení ozdobného závěsného řetězu pro zástupce primátora

• Diskuse občanů a projednání písemností adresovaných zastupitelstvu města Hradec Králové /16,00 hodin/
• Diskuse zastupitelů města Hradec Králové
• Dotazy členů zastupitelstva města Hradec Králové

Změna programu je vyhrazena. Zasedání zastupitelstva města je veřejné.
Ze zasedání se pořizuje zvukový záznam, který se následně zveřejňuje
na internetových stránkách Magistrátu města Hrade Králové.